Den döda veden ökar i Örebro läns skogar

By on 4 mars, 2023
Arkivbild

I Örebro läns skogar fanns under femårsperioden 2017–2021 i genomsnitt 6,3 miljoner kubikmeter död ved, vilket är en ökning med 0,3 miljoner kubikmeter jämfört med perioden 2016–2020. Det visar statistik från Sveriges Lantbruksuniversitet. Död ved är bra för den biologiska mångfalden i skogarna.
 
– Att det finns död ved i skogen är avgörande för att öka den biologiska mångfalden, som i sin tur är en förutsättning för att skapa ett robust ekosystem med motståndskraftiga skogar som växer bra, säger Sören Petersson, affärsområdeschef Holmen Skog.
 
Riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) mäter mängden död ved i kubikmeter. I Örebro läns skogar fanns under femårsperioden 2017–2021 i genomsnitt 6,3 miljoner kubikmeter död ved, vilket är en ökning med 0,3 miljoner kubikmeter jämfört med perioden 2016–2020. Tidigare än så finns ingen data. I hela Sveriges skogar ökade den döda veden med 11 miljoner kubikmeter mellan de två femårsperioderna.
 
– Vid ett aktivt skogsbruk gallras svaga samt skadade träd bort och när träden väl är mogna skördas de för att bli hus, möbler och andra fossilfria produkter. Samtidigt finns en risk att antalet gamla och döda träd faktiskt blir för få, vilket kan påverka den biologiska mångfalden negativt. En av de viktigaste saker vi kan göra är därför att öka mängden död ved i skogarna, säger Sören Petersson.
 
Enligt SLU:s Artdatabank är omkring 40 procent av rödlistade skogslevande arter beroende av att kunna äta på och bo i dött trä. Skogsägare kan öka mängden död ved i skogarna genom att exempelvis lämna liggande träd, skapa högstubbar och låta en viss andel träd få stå kvar och dö på rot.
 
– Holmens mål är att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet. Utöver att lämna kvar död ved genomför vi många andra åtgärder för att nå målet. Det kan handla om att kontrollerat bränna skogen, att vid skörd lämna kvar träd längs vattendrag och att vidta särskilda åtgärder i områden med höga naturvärden, säger Sören Petersson.

Fakta om död ved

• Död ved i olika stadier av nedbrytning är en förutsättning för att kunna värna den biologiska mångfalden i skogarna.

• Till död ved räknas stående döda träd, liggande döda träd i olika nedbrytningsgrader, naturliga och tillskapade högstubbar och brandstubbar.

• Det finns över tusen skalbaggsarter som är helt beroende av döda träd.

• Vanliga åtgärder i skogsbruket är att lämna liggande träd, kapade högstubbar och stående träd som får dö på rot.

• Naturvårdsbränning, det vill säga kontrollerad bränning av skogspartier, bidrar också till att skapa död ved.

Tabell: Volym död ved i miljoner kubikmeter per län i Sverige

Tabellen bygger på statistik från SLU och visar volymen död ved i miljoner kubikmeter per län i Sverige. SLU presenterar statistiken som ett medelvärde för en femårsperiod. Statistik finns för två femårsperioder: 2016–2020 och 2017–2021.

Län

2016–2020

2017–2021

Blekinge

2,4

2,3

Dalarna

17,2

17,8

Gotlands län

0,7

0,7

Gävleborg

13,8

14,5

Halland

3,3

3,4

Jämtland

39,8

40,4

Jönköpings län

5,3

5,5

Kalmar län

6,9

7,3

Kronoberg

5,8

6

Norrbotten

46

46,3

Skåne

4,7

5

Stockholms län

4,9

5,2

Södermanland

4

4,7

Uppsala län

7

7,5

Värmland

10,7

11,6

Västerbotten

29,6

30,9

Västernorrland

25,4

26,5

Västmanland

2,9

4,1

Västra Götaland

12,9

13,4

Örebro län

6

6,3

Östergötland

5,9

6,5

Sverige

255,4

266,0

Källa: SLU

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Holmen

You must be logged in to post a comment Login