EU-parlamentet röstade för att återställa natur

By on 29 februari, 2024
Foto: Marcus Westberg/WWF

Efter tisdagens omröstning, står det klart att EU-parlamentet röstat ja till att införa en lag om att återställa natur. Men en omröstning i ministerrådet i mars bland medlemsländerna återstår, innan lagen kan bli av.

WWF uppmanar Sverige att rösta för naturen.

– Det är en mycket viktig lag som kan bidra till att vända den negativa trenden för vår natur och den värdefulla biologisk mångfald som vi alla är beroende av. Det är den första stora lagstiftningen om biologisk mångfald sedan art- och habitatdirektivet lades fram för tre decennier sedan, säger Maria Schultz, biträdande generalsekreterare på WWF. 

I restaureringslagen finns ett övergripande mål att medlemsländerna ska vidta åtgärder för att återställa minst 20 procent av EUs land- och vattenområden fram till 2030. Vid 2050 ska åtgärderna innefatta all natur som är i behov av restaurering.  

Lagen om naturrestaureringen har kantats av konflikter och varit nära att röstas ned i EU flera gånger. Under hösten har förhandlingar pågått mellan EU-parlamentet, ministerrådet och kommissionen. Detta landade i en politisk överenskommelse den 9 november i fjol. Denna kompromiss mellan EU-parlamentet och ministerrådet har lägre ambitioner jämfört med EU-kommissions ursprungliga lagförslag.   

– Trots att förslaget urvattnats är lagen helt nödvändig för att vända kurvan för den biologiska mångfalden. Nu ser vi fram emot att EU-länderna röstar slutgiltigt ja till lagen i ministerrådet i mars, säger Maria Schultz. 

Förordningen om att restaurera natur är avgörande för att EU ska klara de åtaganden som gjorts inom FN-konventionen om biologisk mångfald (FN-mötet i Montreal december 2022) och den europeiska gröna given. 

WWF anser att det är mycket viktigt att denna lag kommer på plats i Europa eftersom det är en av de världsdelar som har högsta andelen mark (upp till 80 procent) som används för bebyggelse, infrastruktur och produktionssystem. Trycket på naturen och klimatförändringarna ökar riskerna för samhället om inga åtgärder görs.  

– Det är inte bara naturen och ekosystemen som gynnas av restaurering, det kommer även ge positiva effekter för såväl klimatanpassning, vår ekonomi, hälsa och också för vår livsmedelssäkerhet. Men det är helt avgörande att vi nu får tidsatta ekosystemspecifika mål för när naturen ska återställas, om detta ska bli av, säger Emelie Nilsson, naturvårdsexpert på WWF. 

Genom dagens omröstning har EU-parlamentet visat att de vill ha lagen klar före 2024 års val i Europaparlamentet.  

– Det är nu en formell sista omröstning kvar, som ska göras i ministerrådet i mars innan lagstiftningen fastställs. Det har varit många turer kring denna förordning och det är nu hög tid att klubba lagen och påbörja genomförandet, säger Emelie Nilsson. 

EU
Örebronyheter

Källa: WWF

You must be logged in to post a comment Login