Fler id-bedrägerier under coronapandemin – så är läget i Örebro

Av på 13 juli, 2020

Id-bedrägerier är ett av de vanligaste bedrägeribrotten och under coronapandemin har det gjorts fler anmälningar än året innan. I Polisregion Bergslagen däremot, som Örebro län tillhör, har det anmälts något färre bedrägerier.

Med färska siffror från Brottsförebyggande rådet, som försäkringsbolaget If har analyserat, kan vi få en helhetsbild av förekomsten av identitetsbedrägerier över hela landet – län för län och kommun för kommun.

Under årets första sex månader anmäldes elva procent färre identitetsbedrägerier i Polisregion Bergslagen, som Örebro tillhör, än 2019 (803 anmälda brott totalt, motsvarande 31 i veckan). Det visar färsk statistik från Brottsförebyggande rådet statistik över anmälda brott, som presenterade i torsdags.

I landet som helhet däremot ser vi en uppåtgående tendens. Sedan i mars, då coronapandemin drog in över Sverige, har det anmälts fler id-bedrägerier än 2019 under samtliga månader. Sammanlagt handlar det om drygt tio procent fler anmälningar i år än i fjol enligt den preliminära statistiken. Detta samtidigt som övriga bedrägeribrott minskat. Polisen varnade tidigt för att bedragare utnyttjar corona för att lura äldre.

– Bedrägerier är ett ökande problem i samhället. Att få identiteten kapad innebär att en bedragare använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt för att till exempel söka och utnyttja krediter, ta emot bidrag, teckna mobilabonnemang eller beställa varor. I många fall räcker enbart ett personnummer för att bedragaren ska få tillgång till stora delar av din privatekonomi, där du kan utsättas för stora problem, säger Jenny Rudslätt, skadechef If.

Flest anmälningar i södra Sverige
I fjol var första året som Brottsförebyggande rådet statistikförde identitetsbedrägerier som en egen brottskategori. Det ger oss en bild av fenomenets utbredning och utveckling.

I hela landet anmäldes över 27 000 id-bedrägerier 2019. Bara kortbedrägerier är vanligare.

Jämfört med de andra sex polisregionerna har det hittills i år handlagts förhållandevis få ärenden i Polisregion Bergslagen, om vi tar antalet invånare i beaktande. Skillnaderna inom landet är kännbara. I Polisregion Syd har det under första halvåret handlagts mer än fyra gånger så många anmälningar som i Polisregion Nord per invånare.

I Polisregion Bergslagen ingår, förutom Örebro län, även Värmland och Dalarna.

De geografiska skillnaderna ska dock tolkas med viss försiktighet, eftersom bedrägerier är en brottstyp där det inte är ovanligt att enskilda ärenden med stora mängder brott förekommer. Dessa kan delvis förklara skillnader mellan regioner.

Flest anmälningar i Ljusnarsbergs kommun

Brottsförebyggande rådet publicerar varje månad preliminär statistik över anmälda id-bedrägerier per polisregion. För att få en bild av hur vanligt fenomenet är i Örebro län får vi vända oss till helårstatistik för förra året.

Under hela 2019 anmäldes sammanlagt 105 identitetsbedrägerier där en kommun i Örebro län angetts som brottsplats. Jämfört med andra län är det en förhållandevis låg siffra om vi tar antalet invånare i beaktande.

Bland kommunerna i Örebro noterades allra flest anmälningar, per capita, i Ljusnarsbergs kommun under förra året. I tabellerna längre ner finns uppgifter för samtliga kommuner och län.

Det är dock bara omkring en fjärdedel av alla id-bedrägerier som kan knytas till en specifik kommun eller ett län. Då merparten av brotten inträffar på internet statistikförs de utan geografisk brottsplats.

Flest bedrägerier sker vid köp

Den vanligaste typen av identitetsbedrägeri sker i anslutning till köp av varor. I omkring en tiondel av samtliga anmälningar finns det en internationell koppling och vid drygt en tiondel av fallen är offret en äldre eller funktionsnedsatt person.

År 2019 klarades endast sex procent av alla handlagda bedrägeribrott upp, enligt Brottsförebyggande rådet.

– Det går inte helt att skydda sig mot dessa bedrägerier, men det finns åtgärder att vidta för att förhindra ett brott och hjälp att få om det ändå sker. Viktigast är att se till att skydda sina uppgifter. Var försiktig med hur du lämnar ut personuppgifter och kreditkortsnummer. Se också till att ha lås på din fysiska brevlåda för att undvika brevstöld. Vissa hemförsäkringar gäller vid id-stöld. I dessa ingår juridisk hjälp för att till exempel avvisa olika krav samt rådgivning för att begränsa skadan och förebygga problem, säger Jenny Rudslätt.

Ifs tips – så skyddar du dig mot id-kapning

I dagens digitala värld är det lätt att sprida sina personuppgifter, både via sociala medier och webbshoppar.

– Att bedragare ändrar en persons hemadress i syfte att kapa personens identitet har blivit allt vanligare de senare åren. Skatteverket har därför skapat en möjlighet att spärra obehöriga från att ändra adress. Man kan välja att endast adressändringar som görs med e-legitimation godkänns. Det minskar risken för att någon använder dina personuppgifter för bedrägerier och id-kapning. Bara du själv kan aktivera eller ta bort spärren, Jenny Rudslätt.

Tänk på det här för att minska risken för id-kapning:

 • Var försiktig med hur du lämnar ut ditt personnummer och kreditkortsnummer.
 • Använd inte samma id och lösenord om du är inne på olika webbshoppar.
 • Välj fakturabetalning före förskottsbetalning med kreditkort när du handlar på nätet.
 • Virusskydda din PC. Undvik att klicka på länkar från okänd avsändare.
 • Kontrollera att du får tillbaka ditt eget kreditkort vid till exempel taxiresor och restaurangbesök.
 • Låna inte ut mobiltelefonen till okända.
 • Lämna inte ut dina personuppgifter på telefon eller via mejl.
 • Släng inte dokument med person- och kontouppgifter i soporna eller pappersinsamlingen.
 • Lås din fysiska brevlåda för att undvika brevstöld.
 • Som alternativ till fysisk brevlåda rekommenderar vi den digitala brevlådan Kivra.

Så här gör du om du blivit utsatt för bedrägeri

 • Gör en polisanmälan direkt.
 • Spärra personnumret, kreditkort, konton och kreditupplysningar.
 • Byt alla lösenord.
 • Ta kontakt med de butiker, banker och finansbolag som kräver dig på pengar.

Tabeller

UTVECKLINGEN: ANMÄLDA ID-BEDRÄGERIER I ÅR JÄMFÖRT MED I FJOL
Polisregion 2020 (första halvåret) 2019 (första halvåret) Förändring
Polisregion Bergslagen 803 904 −11 %
Polisregion Mitt 992 1 079 −8 %
Polisregion Nord 465 404 +15 %
Polisregion Stockholm 3 829 3 544 +8 %
Polisregion Syd 4 597 4 401 +4 %
Polisregion Väst 2 827 2 411 +17 %
Polisregion Öst 1 318 1 300 +1 %
Hela landet 14 831 14 043 +6 %
Tabellen visar hur många brott som handlagts av respektive polisregion.
KOMMUN FÖR KOMMUN: SÅ MÅNGA ID-BEDRÄGERIER ANMÄLDES I ÖREBRO LÄN FÖRRA ÅRET
Kommun Antal (2019) Per 10 000 inv
Askersund 3 3
Degerfors 2 2
Hallsberg 1 1
Hällefors
Karlskoga 8 3
Kumla 3 1
Laxå 1 2
Lekeberg 1 1
Lindesberg 13 6
Ljusnarsberg 4 8
Nora 4 4
Örebro 65 4
Tabellen visar antalet anmälningar där kommunerna i Örebro län noterats som brottsplats. En stor del av alla id-bedrägerier sker på internet och saknar därför brottsplats, vilket innebär att de saknas i den här tabellen. “-” betyder att data saknas.
LÄN FÖR LÄN: ANTAL ANMÄLDA ID-BEDRÄGERIER FÖRRA ÅRET
Län Antal (2019) Per 10 000 inv
Blekinge 43 3
Dalarna 97 3
Gotland 19 3
Gävleborg 281 10
Halland 117 4
Jämtland 101 8
Jönköping 102 3
Kalmar 114 5
Kronoberg 100 5
Norrbotten 206 8
Skåne 1 309 10
Stockholm 1 615 7
Södermanland 129 4
Uppsala 561 15
Värmland 55 2
Västerbotten 183 7
Västernorrland 298 12
Västmanland 314 11
Västra Götaland 762 4
Örebro 105 3
Östergötland 185 4
Tabellen visar antalet anmälningar där kommunerna i respektive län noterats som brottsplats. En stor del av alla id-bedrägerier sker på internet och saknar därför brottsplats, vilket innebär att de saknas i den här tabellen.

Metod: Om statistiken

 • Samtliga statistikuppgifter i den här texten kommer från Brottsförebyggande rådet och deras databas över anmälda brott (se “identitetsbedrägerier” under brott mot brottsbalkens kapitel 9).
 • Antalet anmälda identitetsstölder rapporteras nationellt och per polisregion månadsvis, men endast årsvis på kommunnivå. För kommuner och län har vi därför endast uppgifter till och med december 2019.
 • Statistiken på riks- och polisregionnivå gäller antalet brott som handlagts. Kommun- och länsstatistiken däremot baserar sig på uppgift om brottsplats, som i en majoritet av fallen saknas då brotten ofta begås på internet.
 • Länsuppgifterna bygger på en egen sammanräkning av antalet anmälda brott per kommun. Det betyder att anmälningar som inte kan knytas till någon kommun saknas, vilket i sin tur innebär att antalet anmälda brott per län inte nödvändigtvis summerar till det totala antalet i riket.

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa IF

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in