Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

By on 28 mars, 2020

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman fatta beslut om att stänga ner skolverksamhet och omsorg för barn.
MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen, under pågående coronahändelse.

– Dessa regler måste tillämpas på ett ansvars- och tillitsfullt sätt och ta hänsyn till samhällets behov av arbetskraft, den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla verksamheten, och behovet av att begränsa smittspridning, säger Annika Elmgart på MSB.

Om det fattas beslut om att stänga skolverksamhet och annan omsorg för barn, med anledning av coronaviruset, behöver vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå.

– Om regeringen eller annan huvudman fattar beslut att tillfälligt stänga skolverksamhet för att begränsa smittspridningen så har vi nu i en föreskrift gett en grund för att kunna bedöma vilka vårdnadshavare som fortsatt ska erbjudas barnomsorg, säger Annika Elmgart, chef för enheten för försörjningsberedskap på MSB.

Fokus ligger på samhällets funktionalitet

Till föreskriften hör allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas. Det finns för närvarande inte regeringsbeslut om tillfällig stängning av skolverksamhet. Denna information ska därför ses som vägledande för hemkommuner, huvudmän eller verksamhetsutövare som berörs om ett sådant beslut skulle fattas av regeringen. MSB har utgått från de 12 samhällssektorer som regeringen pekat ut som särskilt viktiga just för coronapandemin. Fokus ligger på samhällets funktionalitet: vilka funktioner som måste upprätthållas på en acceptabel nivå.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Här kan du ta del av föreskriften https://www.msb.se/contentassets/0607c97a1b3f4692b80372c68d9a6d7a/msbfs-2020-3-foreskrift-slutlig.pdf
Mer information om detta finns på msb.se https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrifter-och-allmanna-rad-med-anledning-av-corona/

You must be logged in to post a comment Login