Fortsatt stora hälsoskillnader

By on 16 januari, 2023
Arkivbild

Ungefär sju av tio länsbor över 18 år skattade våren 2022 sin hälsa som bra eller mycket bra, men måendet varierar stort mellan personer med olika bakgrund och livsvillkor. Det visar de första rapporterna från undersökningen Liv & hälsa 2022. Undersökningen visar också att andelen som snusar dagligen har ökat drastiskt sedan den förra mätningen år 2017.

Cirka 35 000 personer som är 18 år eller äldre i fem län i Mellansverige, varav cirka 8 000 i Örebro län, har svarat på frågor om hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande i undersökningen Liv & hälsa. Är du intresserad av de lokala resultaten för Örebro län eller någon av kommunerna finns en interaktiv rapport på Region Örebro läns webbplats.

Undersökningen visar att måendet till stor del varierar med kön, ålder och livssituation. Kvinnor uppskattar till exempel i lägre utsträckning än män att de har en god hälsa. Det är vanligare att yngre personer rapporterar god hälsa jämfört med äldre. Vidare är det betydligt vanligare med god hälsa bland personer med eftergymnasial utbildning respektive högre inkomstnivå jämfört med dem som har en kortare utbildning respektive har en låg inkomst. Andra faktorer som har ett positivt samband med en god hälsa är att ha någon att dela sina innersta känslor med, att ha personer i sin omgivning som kan hjälpa till vid händelse av praktiska problem eller sjukdom samt att känna tillit till andra människor. Bland dem som saknar dessa skyddsfaktorer har cirka hälften en god hälsa.

Andelen med god hälsa varierar också mellan Örebro läns kommuner och olika geografiska områden där den största skillnaden ses inom Örebro kommun. Där har drygt sex av tio, 62 procent, boende i hyreshusområden skattat sin hälsa som god vilket kan jämföras med nära åtta av tio, 77 procent, i småhusområden.

Andelen som ser optimistiskt på framtiden för sin egen del har ökat under perioden 2000–2022 bland medelålders och äldre kvinnor och män medan en minskad framtidstro finns bland yngre personer.

– Det är allvarligt att det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället och för Region Örebro län innebär det en stor utmaning. Vi måste fortsätta vårt arbete tillsammans med kommuner och övriga aktörer i länet för att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet så att vi får ett god, jämlik och jämställd hälsa i hela länet, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Undersökningen Liv & hälsa visar att andelen som röker dagligen har minskat drastiskt under de senaste tjugo åren medan andelen som snusar har ökat. En särskilt stor ökning i andelen som snusar dagligen kan ses bland länsbor 18–29 år sedan senaste mätperioden 2017 där andelen män som snusar dagligen har ökat från 18 till 26 procent. Bland kvinnor ses en ökning från 5 till 17 procent. För de yngre kvinnornas del kan detta till stor del förklaras av införandet av tobaksfritt nikotinsnus (nikotinpåsar/”vitt snus”) som 12 procent uppger att de använder dagligen. När det gäller riskbruk av alkohol har trenden med minskat riskbruk mellan undersökningarna 2004 och 2017 brutits då andelen riskkonsumenter av alkohol istället har ökat sedan den senaste mätningen.

Förutom stora vinster för den enskilda individen ger en bättre folkhälsa också samhälls­ekonomiska vinster. Genom att minska tobaksbruket och riskbruket av alkohol kan stora folksjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, KOL och diabetes minska. Den minskade förekomsten av rökning mellan åren 2017 och 2022 uppskattas innebära omkring 40 miljoner kronor i lägre kostnader för hälso- och sjukvård för regionerna respektive 19 miljoner kronor för vård och omsorg för kommunerna, varav drygt 8 respektive 4 miljoner kronor i Örebro län. Däremot uppskattas högre kostnader i länet på grund av en ökad andel riskkonsumenter av alkohol under samma period på omkring 1,7 miljoner kronor för regionen och 5,2 miljoner kronor för länets kommuner.

Fakta Liv & hälsa:

Undersökningen är ett samarbete mellan regionerna i Örebro län, Uppsala, Sörmland, Västmanland och Värmland. Totalt skickades drygt 78 000 enkäter ut våren 2022 till slumpmässigt utvalda personer 18 år eller äldre, varav drygt 17 000 i Örebro län. Svarsfrekvensen totalt var 45 procent och i Örebro län var den 47 procent. En interaktiv rapport med länsresultat samt rapporten ”Liv & hälsa i Mellansverige” finns på Region Örebro läns webbplats.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login