Hjälp oss att göra Örebro tryggare

By on 18 april, 2023
Arkivbild

Hjälp oss att göra Örebro tryggare, ge oss din syn i vår trygghetsmätning. Örebro kommun kommer tillsammans med lokalpolisområde Örebro att skicka ut en enkät till slumpvis utvalda medborgare under vecka 17-18.

Man vill ta reda på hur medborgare upplever tryggheten i sitt bostadsområde för att kunna öka tryggheten.

Syftet med trygghetsmätningen är att fånga upp hur medborgare ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om man varit utsatt för brott senaste året, om man känner oro för att utsättas för brott och om man känner sig trygg i sitt bostadsområde.

Svaren kommer att utgöra värdefullt underlag för beslut om vilka åtgärder Örebro kommun och polisen ska vidta för att minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgarna.

Värdefullt att svara

Under vecka 17 och 18 får 4 800 slumpvalda personer mellan 16 – 85 år hem enkäten i brevlådan, sammanlagt runt 300 personer per bostadsområde. Enkäten kan besvaras i pappersform och digitalt på flera olika språk.

För att bilden av medborgarnas behov och önskemål ska bli tydlig är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Örebro kommun och polisen hoppas därför att de som får enkäten tar sig tid att svara. Enkätsvaren samlas in av Origo Group och därefter sammanställer Örebro universitet resultaten.

Uppföljning av tidigare trygghetsmätning

Det är andra året i rad som enkäten skickas ut och den kommer fortsatt att skickas ut under kommande fyra år.

I höstas kom svaren från tidigare års enkät där 2 583 personer svarat. Var fjärde upplever att de känner sig otrygg att vara ute ensamma sen kväll i sitt bostadsområde.

Personer som bor på landsbygden upplever i en något högre utsträckning att polisen inte bryr sig om deras problem, samtidigt som de upplever sig vara mindre utsatta för brott och i lägre grad känner sig otrygga än de som bor i staden.

– Vi kommer använda oss utav den här informationen i redan etablerade samverkansgrupper både internt och externt för att se hur vi kan arbeta med den upplevda tryggheten, säger Therese Beme, strateg brottsförebyggande frågor, Örebro kommun.

Åtgärder i Brickebacken

I den tidigare enkätundersökningen var den upplevda otryggheten i Örebros västra stadsdelar och Brickebacken högre än i övriga stadsdelar. Brickebacken var det område som hade den högsta andelen medborgare som kände sig otrygga, vilket lett till att aktörer som är verksamma i Brickebacken tillsammans och var för sig, kommer arbeta med insatser och åtgärder som ska höja känslan av trygghet för medborgarna i Brickebacken.

– En av de åtgärder vi redan har vidtagit är att Polismyndigheten installerat en kamera utanför centrumanläggningen i Brickebacken, säger kommunpolis Fredric Palmqvist.

Örebro kommun, Polismyndigheten, fastighetsägare och civilsamhället som arbetar lokalt i Brickebacken kommer fortsätta arbetet framåt med att öka tryggheten och minska brottsligheten.

– Målet är att Örebro ska vara tryggt för varje medborgare. Eftersom vi kommer att genomföra undersökningen under flera år kan vi följa olika satsningars påverkan på trygghetskänslan med målet att öka den upplevda tryggheten i Örebro, säger Peter Larsson, kommundirektör.

Trygghetsarbetet kommer årligen att följas upp, bland annat genom resultatet från trygghetsmätningarna.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login