Höghus får ersätta kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Lindesberg

By on 24 april, 2024
Bilden utgör en illustration på aktuellt projektförslag.
Illustration framtagen av TON arkitekter. Ur Detaljplan för Bågen 1 m.fl. i Lindesberg, Lindesberg kommun

Värdefulla byggnader i centrala Lindesberg (kvarteret Bågen) som är viktiga för både kulturmiljön och platsens identitet, kommer att ersättas med höga flerbostadshus med drygt 100 bostäder.

Detta enligt ett planförslag som nu är ute för samråd fram till 13 maj 2024, med möjlighet för myndigheter och allmänheten att lämna synpunkter på förslaget.

Bakgrunden till planarbetet är att det kommunala bostadsbolaget LIBO/FALAB vill utveckla området med ny bebyggelse för att få en mer effektiv markanvändning, ändamålsenliga byggnader samt möta kommunens behov av tillgängliga bostäder i centrala Lindesberg. Området planeras för flerbostadshus och avsikten är att bygga hyresrätter.

”Planförslaget innebär att särskilt värdefulla byggnader (PBL 8 kap 13§) samt värdefulla byggnader behöver rivas. (PBL 8 kap 17§) Detta påverkar både kulturmiljön och platsens identitet. Den högre skalan har också i framtagen miljökonsekvensbeskrivning bedömts ge stora konsekvenser på riksintresset för kulturmiljövården (för Lindesbergs stad)”, noteras i förslaget: ”Den högre höjden gör att bebyggelsen, oavsett utformning, får en framträdande bild i gestaltningen och avviker från den stadsbyggnadskaraktär som idag finns i området. Och planförslaget har i framtagen miljökonsekvensbeskrivning på grund av detta bedömts få stor påverkan på riksintresset (riksintresse för kulturmiljövården).”

Så här ser det ut idag

År 2021 beviljades det kommunala bostadsbolaget ett positivt planbesked för förtätning av Kv Bågen. I planbeskedet framgick att befintliga byggnaders kulturhistoriska värden behövde utredas vidare i planprocessen.

En kulturmiljöanalys av bebyggelsen inom kvarteret Bågen genomfördes av White Arkitekter 2021. Två av byggnaderna, Bågen 1 och Bågen 8 fick värderingen blå, det vill säga särskilt värdefull byggnad med så stora kulturmiljövärden att den inte bör rivas. Bågen 2 och Bågen 7 fick värderingen grön, det vill säga kulturhistoriskt värdefull byggnad som bidrar till platsens historia.

Så här kan det komma att se ut

Bilden: Vy från Bergmansvägen/Bergslagsvägen/Kristinavägen. Bilden utgör siktstudier där aktuellt projektförslag redovisas som volymer. Ur Detaljplan för Bågen 1 med flera i Lindesberg, Lindesberg kommun

Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur
Bilder: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login