Inget föreningsbidrag när Tillväxtnämnden sa nej till förvaltningens förslag

By on 22 februari, 2024
Bild: LindeKultur

Det vanligaste i den kommunala beslutsgången, är att tjänstemännens förslag till beslut brukar följas av politikerna. Men när Tillväxtförvaltningen ville bevilja Bergslagens IF ett bidrag på 16.000 kronor, för inköp av material och utrustning för utlån till sina medlemmar sade Tillväxtnämnden med Tom Persson (SD) som ordförande nej.

Bergslagens IF verkar i området Hagaberg i Lindesberg. Genom att erbjuda en meningsfull fritid och tillgång till en trygg gemenskap med mycket vuxennärvaro, vill föreningen förebygga att barn och unga hamnar i utanförskap.

Verksamheten utformas för att det ska vara lätt att vara med, oavsett familjens ekonomiska förutsättningar eller tidigare erfarenheter av föreningsliv. För att sänka trösklarna har föreningen exempelvis köpt in fotbollsskor, som barnen kan låna under träningen.

”Bergslagens IF har beviljats nystartsbidrag på 2.500 kronor från Lindesbergs kommun. Tillväxtförvaltningens enhet Kultur och fritid bedömer att det vore värdefullt om föreningen kunde få ytterligare bidrag då det är ett stort värde i föreningens verksamhet och plats för verksamheten. Föreningen har också redan ett stort deltagande i sina aktiviteter. Därför föreslås ett bidrag på 16.000 kr för inköp av material och utrustning för utlån”, skriver tjänstemännen i förslag till beslut i Tillväxtnämnden: ”Föreningen startades i juni 2023 vilket innebär att den ännu inte uppfyller villkoren för att söka bidrag enligt riktlinjer för föreningsbidrag. Enligt samma riktlinjer kan dock tillväxtnämnden göra undantag från riktlinjerna”.

I protokollet från Tillväxtnämnden sammanträde 2024-01-23 beskrivs beslutsgången:

Ordförande Tom Persson (SD) föreslår att nämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag, och inte bevilja föreslaget bidrag till Bergslagens IF. Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt ordförandens förslag och finner att nämnden gör så.

LindeKultur frågar Tom Persson varför nämnden gick emot förvaltningens förslag:

”Jag som ordförande föreslår beslut som majoritetsgruppen enats om och det var en enig nämnd som fattade detta beslut. Vi fick en dragning av verksamheten och vi tycker det är ett mycket bra initiativ och verkar var en bra verksamhet. Kommunen har ett omfattande föreningsliv, vilket är glädjande. Nämnden anser dock att det ger fel signaler, särskilt i dessa besparingstider att frångå rutinerna för detta stöd. Om vi gör undantag för en förening behöver vi göra det för alla tyvärr”, skriver Tom Persson i sitt svar till LindeKultur.

Ekonomi | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login