Kraftig ökning av inkontinenspatienter i Örebro

By on 19 oktober, 2023
Bild: Essity

Andelen svenskar och då i synnerhet män som får vård för inkontinens, har ökat kraftigt det senaste decenniet. Det visar en kartläggning av Socialstyrelsens läkemedelsstatistik som hygien- och hälsobolaget Essity gjort.

Mellan 2012 och 2022 har andelen inkontinenspatienter som fått medicinering ökat med nära 30 procent i Sverige. Örebro är ett av de län som sticker ut, här har andelen som fått hjälp ökat med närmare 40 procent.

Inkontinens är ett stort folkhälsoproblem; över en halv miljon svenskar drabbas av inkontinens varje vecka*. En ny sammanställning visar emellertid att allt fler nu får hjälp. Hela 27 procent fler har fått medicinering i Sverige 2022 jämfört med 2012 och i Örebro är ökningen hela 39 procent.

Under 2022 fick totalt 2990 personer i Örebro inkontinensläkemedel utskrivet vilket kan jämföras med 104 382 som fick det i hela Sverige.

– Minskad stigmatisering och en ökad medvetenhet om inkontinens och dess behandlingsmöjligheter kan vara bidragande orsaker till att fler söker vård. För att få upp siffran ytterligare måste också vården våga fråga patienter om eventuella besvär så att en utredning kring bakomliggande orsaker görs innan behandling sätts in.  Långt ifrån alla behöver behandlas med medicin eller operation; för många räcker olika blås- och bäckenbottensövningar och individanpassade inkontinenshjälpmedel, säger Ingrid Sannum, områdesexpert på inkontinens på Essity.  

Örebro trotsar trenden

Kartläggningen visar att andelen kvinnor i Örebro som fått läkemedel utskrivet har ökat mer än andelen män, 40 procent för kvinnorna mot 37 procent för männen. En stor skillnad från övriga Sverige där trenden tyder på det omvända; att andelen män som söker hjälp för sina besvär ökar mer än andelen kvinnor.

Sett till hela Sverige ligger rikssnittet på en 39 procentig ökning för männen och en 19 procentig ökning för kvinnorna.

– Vi pratar fortfarande alldeles för lite om inkontinens och när det görs handlar det oftast om kvinnor eller äldre. Men faktum är att 25 procent av männen över 40 år i Sverige, besväras av urinläckage. Att fler söker vård måste givetvis ses som ett steg i rätt riktning, avslutar Ingrid Sannum.

….

Region 2012  

per 1000 invånare

2022  

per 1000 invånare

Skillnad i procent
Riket 7,89 9,99 27%
Stockholms län 8,42 9,83 17%
Uppsala län 7,68 9,81 28%
Södermanlands län 8,16 10,88 33%
Östergötlands län 7,64 9,59 26%
Jönköpings län 8,08 11,22 39%
Kronobergs län 8,04 10,11 26%
Kalmar län 7,56 11,22 48%
Gotlands län 7,61 11,02 45%
Blekinge län 6,72 9,69 44%
Skåne län 8,05 10,19 27%
Hallands län 9,50 11,52 21%
Västra Götalands län 7,45 9,40 26%
Värmlands län 9,07 13,13 45%
Örebro län 7,02 9,75 39%
Västmanlands län 6,70 9,08 36%
Dalarnas län 8,54 11,26 32%
Gävleborgs län 7,55 9,83 30%
Västernorrlands län 8,25 9,56 16%
Jämtlands län 7,08 8,36 18%
Västerbottens län 6,21 8,37 35%
Norrbottens län 7,64 9,42 23%

Hälsa | Örebro/Örebro län

Örebronyheter

Källa: Essity
*Källa: Socialstyrelsen
Källa: Socialstyrelsens läkemedelsdatabas
I Socialstyrelsens statistik ingår inte vilka specifika läkemedel som skrivits ut. Enligt Janusinfo är de läkemedel som är godkända för behandling av trängningsinkontinens/överaktiv blåsa i Sverige: darifenacin, fesoterodin, oxybutynin, solifenacin, tolterodin (antikolinerga läkemedel) och mirabegron (beta-3-agonist).
Om uträkningen och tolkning av statistik
Datan är hämtad ur Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel. Antal patienter definieras som antal individer som minst en gång under kalenderåret eller månaden hämtat ut ett läkemedel på apotek. Det är inte likställt med antal patienter som kontinuerligt använder läkemedlet. Antal patienter på ett år överskattar således antal patienter som just idag använder ett visst läkemedel. Statistiken omfattar inte läkemedel som säljs receptfritt och inte heller läkemedel som köps in av vårdgivaren och ges till patienten, till exempel på sjukhus (så kallade rekvisitionsläkemedel). Statistiken har räknats ut med måttet ”per 1000 invånare” för att ta hänsyn till befolkningsstorleken vid jämförelse över tid.

You must be logged in to post a comment Login