Läcksökning på ledningsnätet ger resultat

By on 26 juni, 2023
Läckloggrar och skärm där resultaten visas.
Fotograf Christopher Jennebo

I hela landet sker läckage från gamla vattenledningar på grund av mindre rörbrott, fräthål och sprickor. Då ledningarna är nergrävda är det svårt att upptäcka dessa mindre läckage.

Man arbetar aktivt för att kunna upptäcka och åtgärda läckagen tidigare.

Det byggdes väldigt mycket bostäder i hela Sverige på 1960- och 70-talet, vilket gör att ett stort antal ledningar börjar bli gamla och behöver bytas ut. Det här står kommuner inför runt om i hela landet. Genom insatser kan vi minska utläckage från dricksvattenledningar, samt inläckage i spillvattenledningarna som går till avloppsreningsverket.

– Det är en utmaning att ledningarna ligger nergrävda så att vi inte kan se dem med blotta ögat. Därför är det viktigt med andra metoder för att bedöma skicket på ledningarna och hitta läckage, berättar Theo Wilkås, VA-ingenjör på Teknik- och serviceförvaltningen. – Genom att kombinera flera olika metoder får vi mer och bättre underlag för att kunna hitta läckor och prioritera vilka ledningar som behöver bytas ut.

Några exempel på metoder är:

  • Löpande bevakning av vattenledningssystemet genom bland annat mätning av vattenflödet. Antalet mätpunkter på ledningsnätet utökas varje år för tidigare upptäckt av läckage.
  • Användning av en AI-modell som pekar ut ledningar som har större risk för läckage. Örebro kommun är en av flera kommuner och VA-organisationer i Sverige som lärt upp modellen, som baseras på data från tidigare läckor, ledningsinformation och markförhållanden.
  • Vi byter till vattenmätare med fjärravläsning hos våra kunder. Ungefär 12 000 av drygt 19 000 mätare är utbytta. Med den digitala tekniken kan vi följa vattenförbrukningen i realtid samt upptäcka läckor hos kund, då systemet larmar vid misstänkt läckage, som till exempel en läckande toalettstol. En lyssningsfunktion gör att mätarna kan ”höra” läckljud. Det gör att vi även kan upptäcka och åtgärda läckor på ledningar i vattenmätarens närområde.
  • Filmning av avloppsledningar för att upptäcka och se skador på ledningarna, fogar som inte är täta eller trädrötter som trängt in i avloppsrören. Vi kan även upptäcka inläckage, som kan vara vattenledningen intill som läcker. Filmerna ger också underlag för prioritering av vilka ledningar som behöver åtgärdas först.
  • Utökad budget så att vi kan byta ut fler gamla ledningar för att minska läckaget.

Ledningsnätet lyssnas av nattetid

Dagtid sätts så kallade läckloggrar ut på ledningsnätet, som sedan lyssnar av ledningarna efter läckljud nattetid. Loggrarna kan höra läckljud på cirka 350–400 meters avstånd. Vid misstänkt läckage sker ytterligare avlyssning i det berörda området och en mera aktiv läcksökning för att hitta och laga läckan.

– Vi arbetar med aktiv läcksökning för att kunna upptäcka och åtgärda läckor i ett tidigare skede, berättar Christopher Jennebo, planerare på Vatten och avlopp på Teknik- och serviceförvaltningen. – Vi har till exempel delat in ledningsnätet i ett antal olika områden och nu genomförs läcksökning i de olika områdena i Örebro stad.

Arbetet ger resultat

Efter extra insatser i östra delarna av staden, riktas nu uppmärksamheten mot nordväst, där läckloggrar placeras ut för att upptäcka läckor i stadsdelar som till exempel Rosta, Björkhaga, Varberga och Hjärsta.

Detta gav direkt resultat då två läckor lokaliserades i Nya Hjärsta. Läckorna lagades omgående och innebär både minskat utläckage i området och mindre belastning på dricksvattenproduktionen. Det berörda området är redan prioriterat för utbyte av gamla ledningar, med start i höst, vilket kommer minska risken för att nya läckor uppkommer i området.

– Sedan 2018 har vattenförlusterna i kubikmeter minskat med 14 procent, konstaterar Theo Wilkås, VA-ingenjör. – Vi är medvetna om att mycket arbete återstår, men ser att det påbörjade arbetet för att värna vårt viktigaste livsmedel börjar ge resultat.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login