Länet – Beslut om licensjakt på varg i Värmlands och Örebro län 2017

By on 30 september, 2016

Länsstyrelsen i Värmland och Örebro län har beslutat om licensjakt på högst 6 vargar inom det länsgemensamma reviret Loka. Länsstyrelsen Värmland har även beslutat om licensjakt på högst 6 vargar inom reviret Brattfors i Värmlands län. Jakten får bedrivas från och med 2 januari till och med 15 februari 2017 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Syftet med licensjakten är att begränsa de negativa socioekonomiska konsekvenserna, underlätta älgförvaltning, tamdjurshållning, begränsa skador och därigenom skapa förutsättningar för en hållbar förvaltning av varg, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara vargstammens gynnsamma bevarandestatus.

Örebro och Värmlands län har sedan 1980-talet haft vargrevir i de skogsdominerade områdena i länen. Länen befinner sig även i kärnområdet av en vargstam under utbredning och lämpar sig därför för ett strikt begränsat uttag av vargrevir genom licensjakt. Det begränsade uttaget på tolv vargar för Örebro och Värmlands län påverkar inte heller vargpopulationen negativt.

Det totala jaktuttaget licensjakt på varg 2017

Licensjakten omfattar totalt 24 individer i fyra län och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet* har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

  • Värmland – 6 vargar (länseget revir)
  • Örebro/Värmland – 6 vargar (det gemensamma reviret Loka). Jakten administreras av Länsstyrelsen Värmland
  • Dalarna – 6 vargar
  • Gävleborg – 6 vargar

Länsstyrelsen fortsätter nu arbetet med förberedelser inför licensjakten, i samverkan med övriga berörda län.

Fakta om jakten i Värmlands och Örebro län
Jakt får bedrivas från och med den 2 januari 2017 till och med den 15 februari 2017 eller till dess Länsstyrelsen avlyser jakten.

Tilldelning och jaktområde
Jaktområde 1, Lokareviret: 6 vargar (länsgemensamt Värmland och Örebro)
Jaktområde 2, Brattforsreviret: 6 vargar (Värmlands län)

Jakten i både jaktområde 1 och 2 administreras av Länsstyrelsen Värmland.

Jakt får endast ske inom de angivna områdena, se kartor (bilagor i beslutet) och i enlighet med de fullständiga villkoren i beslutet.

Beslut om licensjakt efter varg i Värmlands och Örebro län 2017 (PDF)

Anmälningsförfarande för jaktledare, SMS-tjänst, tider, telefonnummer för rapportering och tilldelning finns i beslutet men kommer även publiceras på länens webbplatser i god tid före jaktperiod.

Motivering och bakgrund för beslut
Beslutet om licensjakt på varg har fattats utifrån de juridiska förutsättningarna som finns, utifrån Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer för varg, beräkningsunderlag från SKANDULV, fastställa inventeringsresultat, de målsättningar länen har satt upp i regionala förvaltningsplaner för stora rovdjur samt i bred förankring i det gemensamma arbetet mellan länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Samråd har även skett med Norge där det framkom att det denna gång inte var aktuellt att peka ut något gränsrevir i varken Sverige eller Norge.

Vid bedömning av möjligt jaktuttag i Värmlands och Örebro län har hänsyn tagits till hur stor andel av vargstammen som finns inom länen, men också till att en fortsatt spridning av vargstammen ska kunna ske och att jaktuttaget inte ska försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.

Jakten är ett led i rovdjurspolitiken, som syftar till att vargstammen ska ha gynnsam bevarandestatus, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och att hänsyn tas till socioekonomiska faktorer.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till vissa länsstyrelser i enlighet med att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad.

Besluten och överenskommelserna om lämpligt jaktuttag är tagna i bred förankring inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Värmland och Örebro ingår.

*Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login