LOK-stödet ändras för att omfatta modernare aktiviteter

By on 27 februari, 2023
Arkivbild

LOK-stödet ändras för att omfatta modernare aktiviteter och nå fler, Riksidrottsstyrelsen har beslutat att ta ytterligare steg i förändringen av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet).

Målet är att stödet ska nå fler och att verksamhet ska kunna bedrivas i modernare former.

Genom att möjliggöra stöd även för kortare aktiviteter, öppna upp för fler deltagare och mer spontan medverkan vill Riksidrottsförbundet skapa förutsättningar för en verksamhet i linje med idrottsrörelsens gemensamma strategiarbete. De nya reglerna gäller från 1 juli 2023.

– De nya LOK-stödsreglerna är en del av idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete Strategi 2025. Förhoppningen är att de förändringar som görs ska resultera i att stödet når fler och möjliggör verksamhet även i modernare former. LOK-stödet är ett viktigt ekonomiskt stöd till idrottsföreningar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

LOK-stöd är ekonomiskt stöd för att stödja och utveckla föreningsdriven barn- och ungdomsidrott samt idrottsverksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Stödet fördelas av Riksidrottsförbundet med en fast summa per deltagare och per tillfälle.

Den 1 januari 2022 genomfördes ett första steg i utvecklingsarbetet, då en begränsning infördes gällande antalet deltagartillfällen en enskild individ kan erhålla bidrag för i en och samma idrott per vecka. Från den 1 juli 2023 tas ytterligare steg då LOK-stöd för kortare aktiviteter möjliggörs, samtidigt som fler deltagare per grupp tillåts under förutsättning att det också finns fler ledare.

– Att korta aktivitetens längd kan ha ett stort värde för barn i yngre åldrar, där 60 minuter ibland kan upplevas som för långt. Dessutom kan det för vissa individer eller grupper, exempelvis personer med en kognitiv funktionsnedsättning, upplevas svårt att hålla fokus under så lång tid som en timme. Med kortare tid ser vi också att vi sänker trösklarna för att ta steget in och börja idrotta, säger Björn Eriksson.

Idrottsföreningar kommer även fortsatt att ansöka av LOK-stöd på samma sätt som tidigare och kommer att få upprepad information om förändringarna innan de träder i kraft den 1 juli 2023.

Arbetet med att utveckla LOK-stödet har innefattat en bred och gedigen involvering av både specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt. Under våren och sommaren 2022 har enskilda samtal genomförts med de specialidrottsförbund som skickat in motioner kring LOK-stödet vid Riksidrottsmötet 2021. Samtal har även genomförts med ytterligare ett antal specialidrottsförbund.

Det har genomförts workshops för specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt, som också getts möjlighet att inkomma med synpunkter skriftligen via både en inledande enkät och en remissrunda. Därefter har fortsatta samtal hållits i olika former.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: RF/SISU

You must be logged in to post a comment Login