Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

By on 20 oktober, 2015

På Kommunstyrelsens möte 19 oktober behandlades frågor som delårsrapport med prognos 2, användning av AFA-medel, Övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017–2018 och utvidgning av naturreservat.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Här presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunstyrelsen i Örebro kommun.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här>>

Delårsrapport med prognos 2 2015 Örebro kommun
Kommunstyrelsen godkänner Delårsrapport med prognos 2 för 2015. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2015 ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar och redovisa dessa åtgärder till Kommunstyrelsen. Ärendet anmäls till Kommunfullmäktige 20–21 oktober och beslutas av Kommunfullmäktige den 18 november.

Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti och helårsprognos 2 för 2015 för Örebro kommun. I rapporten görs en uppföljning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges strategiska områden och av god ekonomisk hushållning. Delårsresultatet januari till augusti 2015 uppgår till 317 mnkr. Kommunens prognos för helåret 2015 beräknas till 204 mnkr, vilket är ett överskott på 125 mnkr i förhållande till budget.

Användning av AFA-medel 2016–2018
Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige om användning av AFA-medel 2016–2018. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 20–21 oktober.

Under flera år har kommuner och landsting kunnat stärka sin ekonomi tack vare återbetalningar från AFA-försäkringar. Detta kommer även att ske nu år 2015. AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har beslutat att återbetala premier under 2015 för år 2004.

Det blir det sista året som AFA Försäkring har möjlighet att återbetala tidigare inbetalda premier. För Örebro kommun innebär detta en ny intäkt på 55 miljoner kronor (mnkr) för år 2015. I juni 2015 beslutade Kommunstyrelsen att del av beloppet, 25 mnkr, skulle förstärka anslaget till Kommunstyrelsens förfogande för engångssatsningar under året. Resterande 30 mnkr används för att möta den sänkta prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag. Hittills har ur Kommunstyrelsens anslag till förfogande 6,8 mnkr använts av 2015 års AFA-medel (för SM-veckan, marknadsföring, personalsystem samt personalfest). I förslaget finns extra satsningar för kompetensutveckling av pedagoger, arbetsmiljöutbildning, kostnadstäckning för eventuella underskott för reguljär flyglinje, medel till Föreningsrådet samt beredskap för mottagande av flyktingar till en kostnad på totalt 30,1 mnkr.

Övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017–2018
Ärendet behandlades på Kommunstyrelsens beredningssammanträde 13 oktober 2015 och ska vidare till Kommunfullmäktige 20–21 oktober för beslut.

Investeringsprogram 2016 med plan för 2017–2018
Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets förslag till investeringsprogram och att Igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekt med start 2016 som redovisas med finansiering i investeringsprogrammet. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 20–21 oktober.

Utvidgning av det kommunala naturreservatet Oset och Rynningeviken
Kommunstyrelsen godkänner Programnämnd samhällsbyggnads förslag om ändring av avgränsning, skötselplan och föreskrifter för det kommunala naturreservatet Oset och Rynningeviken. Det kommunala naturreservatet Hässelbyskogen får ändrat namn till Hässlebyskogen. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 18 november 2015 för beslut.

För att säkerställa ett område med mycket höga natur- och rekreationsvärden och samtidigt skapa möjlighet för närliggande exploatering föreslår Stadsbyggnad en utvidgning av naturreservatet Oset och Rynningeviken med 66 hektar. Utvidgningen av reservatet görs som en del av de kompensationsåtgärder som utförs då naturvärden norr om reservatet försvinner vid en storskalig verksamhetsetablering.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login