Lokalt – Förbättrad diagnostik

By on 5 oktober, 2016

Region Örebro län är bland de första i landet att införa en ny metod för så kallad screening* av förstadier till livmoderhalscancer. Det innebär att kvinnor från 30 år, som regelbundet blir kallade till cellprovsundersökning, först kommer att undersökas för humant papillomvirus (HPV).

Har man HPV går man vidare och gör som tidigare, tittar efter eventuella cellförändringar. Den nya diagnostiken förväntas ge ett ännu bättre skydd mot risken att utveckla cancer. På sikt kommer detta att erbjudas kvinnor i hela Sverige.

 – Det är mycket glädjande att vi som en av de första regionerna i landet kan erbjuda förbättrade möjligheter att tidigt upptäcka livmoderhalscancer med hjälp av ett väl utvecklat screeningprogram. Det är ett viktigt steg i vår satsning på kvinnosjukvården, och det går i linje med vårt arbete för en god och jämlik hälsa i Örebro län, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Säker upptäckt av risker
Sedan man utvecklade dagens screeningprogram för livmoderhalscancer har kunskapen utvecklats, och Region Örebro län inför nu bättre metoder för att upptäcka risker för denna cancersjukdom. Man vet idag att HPV-virus innebär en ökad risk för att utveckla cellförändringar och på längre sikt cancer i livmoderhalsen.

– För att förbättra de förebyggande insatserna ytterligare kommer nu kvinnor från 30 år som går på regelbundna undersökningar att kontrolleras om de bär på HPV-virus, säger Lovisa Bergengren, gynekolog vid Universitetssjukhuset Örebro. Om vi hittar HPV går vi vidare med att titta efter eventuella cellförändringar. Det ger oss ännu säkra säkrare metod för att tidigt hitta förstadier till cancer.

– De allra flesta HPV-virus läker ut av sig själva utan behandling och man ska inte bli orolig direkt man får ett besked om att man bär på viruset. Men om infektionen blir långvarig vet vi att vi behöver gå vidare med fortsatt utredning och i vissa fall behandling för att förebygga cancer.

Uppmanar alla att komma på regelbunden kontroll
Genom att gå på de regelbundna kontroller man som kvinna blir kallad till minskar risken för att utveckla livmoderhalscancer markant. De senaste åren har flickor i Örebro län från 10-års ålder erbjudits vaccination mot HPV. Vaccinet har bäst effekt före sexuell debut och ger cirka 70 procents skydd mot att utveckla HPV-infektion.

– Jag vill uppmana alla kvinnor, även de som vaccinerats, att komma på sin gynekologiska undersökning av HPV och cellförändringar, avslutar Lovisa Bergengren. Det är ett enkelt och mycket bra sätt för att tidigt hitta risker och skydda sig mot cancersjukdom.

* Screening innebär medicinska undersökningar av individer i en befolkningsgrupp för attdiagnostisera en sjukdom eller risker för en sjukdom, utan att individerna i populationen uppvisar några symtom. Avsikten med screening är att hitta sjukdomar hos befolkningen så tidigt att det med behandlingsmetoder går att minska risken för insjuknande, lidande eller dödsfall.

Fakta och bakgrund
HPV är ett virus, där vissa typer ger en ökad risk att drabbas av livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer orsakas av en långvarig HPV-infektion som kan ge cellförändringar, ett förstadium till cancer. Livmoderhalscancer är den första cancerform där det finns godkända molekylära screeningtester, det vill säga test för tidig upptäckt av infektionssjukdom, i detta fall HPV-infektion.

Den nya diagnostiken används bland kvinnor som kan ha burit på viruset en längre tid, det vill säga kvinnor över 30 år. Om man hittar HPV går man vidare med att titta efter eventuella cellförändringar. Det ger en ännu säkrare metod för att tidigt hitta förstadier till cancer. HPV är mycket vanligt bland yngre kvinnor. Screening bland kvinnor mellan 23 och 30 års ålder bygger därför fortsatt på undersökning av cellförändringar. Viktigt att veta är att de allra flesta HPV-infektioner läker ut av sig själv, utan behandling.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login