Lokalt | Hur skapas tillit när den svenska välfärdsmodellen förändras

By on 21 oktober, 2015

I Sverige har människor stort förtroende för myndigheter. Men vad händer med tilliten när den svenska välfärdsmodellen förändras och privata tjänster blandas med offentliga? Det vill Monika Persson, forskare vid Örebro universitet, ta reda på. Hon har fått 1,6 miljoner kronor från Forte.

Sverige är historiskt sett känt för sin ambitiösa välfärdsmodell som främst bygger på offentligt producerad service. Den har ansetts bidra till att människor litar på politiker och institutioner i högre utsträckning än i många andra länder. Dessutom tros den bidra till att människor i Sverige litar på varandra mer.

På en övergripande nivå kanske det inte märks att den svenska välfärdsmodellen förändrats. Men marknaden har fått en central roll och trenden är stigande i framför allt den kommunala sektorn, säger Monika Persson, forskare i statskunskap och postdoktor i miljösociologi.

Olika synsätt

Om vi ser förtroendeskapande som en relationell process, vilken formas i mellanmänskliga möten, så kan vi anta att förutsättningarna för dessa processer kommer att förändras när gränsen mellan marknad och stat blir mindre tydlig. Marknad och stat representerar olika institutionella logiker, med olika synsätt på relationen mellan organisationen och dess användare.

Genom jämförande fallstudier av två olika välfärdstjänster med privata respektive offentliga leverantörer, kommer projektet att undersöka hur olika upplevelser av servicen påverkar förtroendet och synen på det offentliga, liksom hur dessa mekanismer eventuellt skiljer sig åt beroende på om de är levererade av offentliga eller privata leverantörer.

Vi vill bidra till ökad kunskap om hur förtroende för offentliga myndigheter skapas och formas, och hur dessa processer påverkas av dessa samtida organisatoriska förändringar. Resultaten kommer att bidra till en ökad förståelse för vilka strategier som offentliga aktörer och institutioner kan använda för att skapa förtroende, beroende på vilken organisationsform man valt.

Örebro Universitet
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login