Lokalt | Örebro kommun gör social investering för unga med neuropsykiatriska svårigheter

By on 24 mars, 2015

Örebro kommun har avsatt medel till förebyggande insatser med långsiktiga effekter för ett minskat utanförskap, så kallade sociala investeringar. Kommunstyrelsen beslutade 24 mars att göra en sådan investering för att underlätta för unga med neuropsykisk problematik.

Målgruppen för satsningen är 15-24 åringar med neuropsykiatriska svårigheter som upplever att vardagen och livssituationen inte fungerar som man önskar. Satsningen ska hjälpa dem att klara både vardagens livspussel, studier och arbete. De som söker stöd genom det satsningen har att erbjuda behöver varken ha remiss eller diagnos. Enda kravet är att man upplever svårigheter i sin vardag som kan kopplas till en neuropsykiatrisk problematik.Satsningen startar i vår, ska pågå i tre år och kostar 6,2 miljoner kronor.

Ett team ska tillskapas som ska kunna erbjuda exempelvis individuella stödsamtal med kartläggning av individens livssituation och vägledning till rätt stöd, samtalsgrupper och utbildningar som bidrar till att skapa strukturer för målgruppen, men också stöd till närstående och kompetensutveckling av personal som möter målgruppen.Tillsammans med Virginska gymnasiet och Tullängsgymnasiet ska teamet utveckla arbetssätt som förbättrar förutsättningarna för elever inom målgruppen att nå målen i skolan och slutföra sina studier.

Teamet ska finnas tillgängligt dagtid samtliga vardagar. Inom 1–2 veckor ska den som önskar stöd bli erbjuden en första träff. En webbplats, kopplad till 1177.se, ska också skapas med information till målgruppen.

Målsättningen med satsningen är att de unga med neuropsykiatriska svårigheter ska ges ett adekvat stöd i ett så tidigt skede som möjligt och därmed få förbättrade förutsättningar att leva med och hantera sin problematik. Satsningen förväntas också resultera i att fler elever inom målgruppen uppnår målen i skolan, söker till, påbörjar och fullföljer en gymnasieutbildning, samt att närstående och personal som möter målgruppen erbjuds stöd och kompetensutveckling för bättre förståelse för och bemötande av målgruppen.

Vi ser en ökad tillströmning av individer med neuropsykiatrisk problematik såväl inom kommunala verksamheter som inom hälso- och sjukvården och främst är det gruppen unga vuxna som ökar. Genom att i ett tidigt skede få rätt stöd, strategier och verktyg ökar chanserna markant att klara av sin vardag. Men då måste vi erbjuda individuell vägledning så att de hittar vart de ska vända sig för att få den hjälpen de behöver, oavsett om de redan har en diagnostiserad problematik eller inte, säger Sofia Persson, förvaltningschef för Förvaltningen för funktionshindrade.

Jag hoppas att satsningen kan öka chansen för dessa människor att få en enklare och mer fungerande vardag. Och att de som vill kan få stöd att gå vidare till studier eller komma ut i arbete. Jag är glad och stolt över att Örebro fortsätter det ambitiösa arbetet med förebyggande insatser och sociala investeringar, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Satsning i samverkan
2013 beslutade Örebro kommun att avsätta 65 miljoner kronor för arbetet med sociala investeringar. Arbetet ska möjliggöra tidiga insatser för ett minskat utanförskap genom gränsöverskridande samverkan förvaltningar emellan, men också tillsammans med civila aktörer. Den aktuella satsningen är en samverkan mellan Förvaltningen för funktionshindrade, Gymnasieförvaltningen, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen och Förvaltningen förskola och skola.

Läs mer om sociala investeringar på orebro.se/socialainvesteringar >>

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login