Lokalt | Region Örebro läns politiska organisation justeras

By on 22 oktober, 2015

Regionstyrelsen föreslås överta det samlade ansvaret för hälso- och sjukvård samt klinisk forskning. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning avvecklas och samtliga fokusberedningar blir beredningsorgan under regionstyrelsen. Det beslutsförslaget har regionstyrelsen antagit i dag och vill att regionfullmäktige fastställer.

I arbetet med att forma den nya organisationen lyfte de politiska partierna fram värdeord och principer som skulle vara styrande i arbetet med den nya organisationen. Den skulle bland annat bidra till en effektiv ekonomistyrning och styrelsen skulle också ha det övergripande ansvaret för strategiska frågor.

 Öppna för att förändra
– När vi gick in i den nya organisationen vid årsskiftet var vi öppna med att vi under det första året skulle följa upp organisationen för att kunna justera om vi bedömde det som nödvändigt, och det behovet har vi sett, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Otydligt uppdrag
– Uppdraget att ansvara för hälso- och sjukvård, tandvård samt klinisk forskning är i dag på ett otydligt sätt uppdelat mellan regionstyrelsen och nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Delningen av ansvaret har gett upphov till flera oklarheter som inneburit att styrningen inte tillräckligt nog har haft den kraft som har behövts. Beslutsvägar har också blivit längre i den nya organisationen vilket har försvårat och fördröjt en effektiv hantering av viktiga ärenden.

Förslaget till justeringar innebär också att rådet för funktionshinderfrågor blir ett rådgivande organ till regionstyrelsen, att nämnden för regional tillväxt ansvarsområde för folkhälsa överförs till regionstyrelsen, folkhälsoberedningen underställd regionfullmäktige förflyttas och blir fokusberedning för folkhälsa underställd regionstyrelsen.

Den justerade organisationen föreslås gälla från och med 1 januari 2016.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login