Ny detaljplan för Bettorp möjliggör nytt bostadsområde

By on 25 juni, 2023
Bild: Örebro kommun

Ny detaljplan för Bettorp möjliggör nytt bostadsområde med 450 bostäder, en ny detaljplan för Bettorpsområdet har antagits.

Därmed möjliggörs utvecklingen av ett nytt bostadsområde med bland annat 450 bostäder, grundskola och förskola i den nordöstra delen av Örebro.

Genom att detaljplanen för Olaus Petri 3:84 m.fl (Bettorp) nu antagits kan utvecklingen av området fortsätta.

– Det nya Bettorpsområdet är en viktig del för Örebros utveckling och kommer bidra till att det fortsatt är attraktivt för människor att bo, leva och verka här, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsområdet.

I området planeras för en blandad bebyggelse med både flerbostadshus och småhusbebyggelse i form av par- och kedjehus samt friliggande villor. Längs Skottvägen möjliggörs även handel, besöksnäring och centrumverksamheter.

Bilden visar en översiktlig skiss över planens användningsområden där rött är skoltomt, gult är bostäder och brunt är verksamheter. På bilden visas skisser på föreslagen placering av byggnader.
Bild: Örebro kommun

Det omgivande skogslandskapet är karaktärsgivande för området och planförslaget har i möjligaste mån anpassats efter befintlig terräng och naturvärden.

– Bettorpsområdet omges av väldigt natursköna omgivningar med skogen inpå knuten. Vi har tagit tillvara miljön och planerar för ett flertal grönstråk, vägar och stigar genom bebyggelsen så man både kan känna närhet till och ha överblick över det omgivande skogslandskapet, säger Johanna Thuresson, planarkitekt på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

I västra och östra delen av området bevaras större grönstråk för dagvattenhantering och rekreation och här kommer våtmarker att skapas. I områdets mitt skapas en naturnära park, inspirerad av den lekfulla skogsmiljön där bland annat ett stort stenblock bevaras centralt i parken. För boende och besökare ska skogen alltid kännas närvarande oavsett var man rör sig i området.

– Det är mycket glädjande att vi i Bygg- och miljönämnden nu antagit denna detaljplan som möjliggör för många nya bostäder, skola, förskola och besöksnäring, säger Anders Olsson (C), ordförande i Bygg- och miljönämnden.

Utbyggnad av området planeras att starta år 2025.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login