Ny läkemedelskombination ger bättre prognos vid malignt melanom

Av på 17 juli, 2019

Vid ASCO, den största årliga onkologikongressen i världen presenterades uppdaterade resultat för den sk. Columbus studien. De patienter som ingick i studien hade spridd eller inte opererbart malignt melanom med en speciell mutation, sk. BRAFV600 mutation.

Sex klinker från Sverige deltog i studien, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset. Behandlingen finns nu tillgänglig i Norden och i Sverige från 1 maj.

Efter fyra års uppföljning visar kombinationen av Braftovi och Mektovi på en fortsatt medianöverlevnad på 33,6 månader vilket är numeriskt den bästa överlevnadseffekten som någonsin bevisats i studier för denna typ av läkemedel. Vidare visar en sk. ”land mark” analys att 47 respektive 39 procent av patienterna är i livet efter tre respektive fyra års behandling.

Biverkningsmönstret för kombinationen visar konsekvent samma resultat med tidigare uppdateringar. Inga överraskningar eller nytillkomna bieffekter och kombinationen Braftovi + Mektovi ökar inte heller risken för feber eller ljuskänslighet, vilket är vanliga biverkningar med andra behandlingsalternativ.

-Det känns väldigt bra att det finns ytterligare ett behandlingsalternativ med så god effekt för dessa patienter. Med denna 4 års uppföljning har vi inte sett några överraskningar i biverkningsprofilen vilket också känns väldigt tryggt, säger Carina Eklöw medical affairs manager hos Pierre-Fabre Pharma Norden AB.

Omkring hälften av alla patienter med spritt malignt melanom har en mutation i BRAF-genen vilket gör att en viss signalväg ständigt är påslagen och orsakar tumörtillväxt. (2) BRAF-hämmaren Braftovi (enkorafenib) stänger av signalen vid ett protein som kallas BRAF och hindrar därmed signalen till tumörcellen att fortsätta växa. Mektovi (binimetinib) ges i kombination med Braftovi och riktar in sig på samma signalsystem men stänger av ett annat protein, MEK. När de båda läkemedlen ges i kombination förstärks effekten, biverkningsmönstret förbättras och tumören krymper. (3)

I fas III-studien Columbus ingick 577 patienter med lokalt avancerat icke operabelt malignt melanom eller spridd sjukdom med BRAF-mutation. (4) Studien var uppdelad i tre armar där patienterna antingen behandlades dagligen med Braftovi plus Mektovi, enbart Braftovi eller enbart med vemurafenib, den första generationens BRAF-hämmare. (5) Huvudsyftet var att jämföra skillnaden i tid till dess att cancern åter började växa.

I fyra års uppföljningen av studien konstateras att resultaten efter en uppföljning på i median 48,6 månader överensstämmer med vad som redovisades för drygt ett år sedan (6 ). För kombinationsbehandlingen med Braftovi plus Mektovi var överlevnanden (overall survival) i median 33,6 månader jämfört mot 16,9 månader för vemurafenib, en minskad risk att avlida med 39 procent. För den sk. Progressionfria överlevnaden som var primmärt effektmått överensstämde resultaten från föregående analys. 14,9 månaders progressionsfri överlevnad mot 7,3 månader för vemurafenib, en 41% minskad risk att sjukdomen åter fortsätta växa.

Kombinationen av Braftovi+Mektovi tolererades också bättre vad gäller biverkningar jämfört med monoterapi behandlingarna. Till de vanligare biverkningarna hör illamående, diarré, kräkningar och trötthet , väldigt få grad tre biverkningar sågs i studien.

Fakta malignt melanom
Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och den cancerform som ökar mest i Sverige med omkring 5 procent per år. År 2017 upptäcktes drygt 4 000 nya fall och 3 000 förstadier till sjukdomen. Omkring 500 personer dör varje år i denna cancerform. Den främsta riskfaktorn för att drabbas är att utsätta sig för så stark uv-strålning att huden bränns. Behandlingen består i första hand av operation. Om cancern inte kan opereras eller spritt sig finns olika typer av medicinsk behandling. Mellan 80 och 85 procent av dem som drabbas kan botas. (7)

  • (1) TLV Medicinskt underlag, Dnr 2739/2018, 2740/2018.
  • (2) Onkologi i Sverige, 12 sept 2017.
  • (3) FASS.
  • (4) Reinhard Dummer et al. Encorafinib plus binimertinib versus vemurafenib or encorafenib in patients with BRAF-mutant melanoma (Columbus): a multicentre open-label, randomised phase 3 trial.Lancet Oncol, published Online March 21, 2018.
  • (5) Melanomföreningen.
  • (6) Paolo Ascierto, Uppdate on Overall survivel i Columbus: A randomized Phase 3 Trial of Encorafenib pls Binimetinib versus Vemurafenib or ENCA in Patients with BRAF V600 mutant Melanoma. Abstract #9512, ASCO, June 3, 2019.
  • (7) Cancerfonden.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in