Örebro kommun arbetar för ett klimatneutralt Örebro

By on 30 november, 2023
Arkivbild

Samverkan är nyckeln i klimatomställningen, och i projektet Klimatneutrala Örebro 2030 händer det grejer. Under 2023 har man bland annat haft fokusgruppsintervjuer, för att ta reda på örebroarnas inställning till att dela på resurser.

Man har ökat kunskapen och utvecklat samverkan, såväl internt som med externa aktörer för att minska klimatpåverkan från byggnation. Och man har tillsammans med det lokala energibolaget, fortsatt att utveckla arbetet med effekt- och energioptimering.
 
Klimatneutrala Örebro 2030 är ett samverkansprojekt inom ramen för Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Syftet är att snabba på klimatomställningen.

– Vi kan konstatera att vi har kommit en bit på väg, men den långsiktiga ambitionen är att kroka arm med flera aktörer för att tillsammans fortsätta driva på arbetet för ett klimatneutralt och hållbart Örebro, säger Sara Andersson, miljöstrateg och projektledare.

Vad har gjorts under 2023?

Här är några exempel på vad som gjorts under 2023 inom projektet Klimatneutrala Örebro 2030:

  • Det pågår ett samarbete mellan Örebro kommun, Örebro universitet och Örebro föreningsråd med syfte att utforska hur delningsekonomi och återbruk kan bli en integrerad del i olika bostadsområden och invånares vardag. Det gäller såväl infrastruktur och andra fysiska förutsättningar som individers och gruppers medvetenhet, normer och val. Arbetets utgångspunkt är bland annat att identifiera drivkrafter och hinder för en hållbar konsumtion och hur de kan tas tillvara eller kan bemötas i framtida arbetssätt. Under 2023 har ett antal fokusgruppsintervjuer med invånare från olika bostadsområden genomförts för att ta reda på deras inställning till att dela på resurser.
  • Under 2023 har nätverket ”Civilsamhället för ett hållbart Örebro” startats upp. Nätverkets fokus är klimatutmaningen och vad civilsamhällsaktörer kan göra för att bidra till en hållbar utveckling genom minskad eller förändrad konsumtion, samt hur civila samhällsaktörer kan inspirera till beteendeförändringar i samhället genom de nätverk och det förtroenden de har.
  • De kommunala fastighetsbolagen arbetar tillsammans med den lokala fjärrvärmeleverantören med effekt- och energioptimering. Just nu pågår en utredning för att kartlägga potentialen för en uppskalning av tidigare effektstyrningsprojekt. Potentialen för både kostnadsbesparingar och miljömässiga effekter kartläggs.
  • Arbete pågår även för att minska klimatpåverkan från byggnation. Under 2023 har vi haft fokus på att öka kunskapsnivån genom samtal med externa föreläsare. Arbetet har lett till ett ökat internt samarbete inom kommunkoncernen och ett utökat externt nätverk med samarbetspartners.

Vad händer nästa år?

  1. Under 2024 kommer Örebro kommun bland annat genomföra en medborgarförsamling i samverkan med Örebro universitet. Medborgarförsamlingen bygger på idén om samtal och är en metod där samförståelse, konsensus och demokrati står i fokus. Dialogen, som kommer ha fokus på utmaningar relaterade till hållbar samhällsutveckling, kommer att genomföras med ett representativt urval av invånare. Syftet med medborgarförsamlingen är att förankra arbetet inom Klimatneutrala Örebro 2030 bland kommuninvånarna. Både för att stärka invånarnas möjligheter till inflytande över klimatomställningsarbetet i Örebro, och för att vi ska lära oss om invånarnas intressen och kunskaper.
  2. Inom arbetspaketet ”Lokala omställningsmöjligheter” så ligger fokus under 2024 på att presentera relevanta arbetssätt för hur olika aktörer kan främja en hållbar konsumtion. Bland annat hur kommunen kan stötta och stärka civilsamhällets och invånarnas omställning.

Det var två exempel på vad som kommer hända under nästa år.

Klimatneutrala städer

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och som är inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 samarbetar programmet med 23 kommuner och sex nationella myndigheter för att snabba på klimatomställningen.

Städer har en avgörande roll i klimatomställningen, för trots att de bara täcker cirka 3 procent av jordens yta står de ändå för cirka 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Dessutom växer världens städer snabbt och i Europa beräknas upp mot 85 procent av befolkningen bo i städer år 2050.

Projektet Klimatneutrala Örebro 2030 drivs inom ramen för Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, och är ett samverkansprojekt mellan Örebro kommun, de kommunala fastighetsbolagen, Örebro universitet, E.ON/Navirum och Örebro föreningsråd.

Vårt hållbara Örebro

Det här är en del av arbetet för att nå målen i Örebro kommuns program för hållbar utveckling, Örebros bidrag till Agenda 2030. Tillsammans arbetar man för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Örebro.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login