Örebro kommun söker byggaktörer

By on 23 augusti, 2022
Illustrationsskiss över Östra Ringstorp.
Bild: Örebro kommun

Örebro kommun söker byggaktörer som vill utveckla Östra Ringstorp, Östra Ringstorp ligger i den östra delen av den befintliga stadsdelen Ringstorp, ca 2,5 km norr om Örebro centrum. Fastigheterna är planerade för bostäder och ska nu markanvisas.

Örebro kommun söker en eller två aktörer som är intresserade av att utveckla området med bostäder.

Konceptet med bebyggelsen inom planområdet är hus i natur. Tanken är att de boende ska kunna kliva ut från sin bostad och uppleva naturen nära inpå. Bebyggelsen ska i utformning och materialval smälta in med den omgivande miljön.

– Flerbostadshusen kan bli i form av smala lamellhus med genomgående lägenheter, det är vad kommunen har haft som ambition när vi tog fram detaljplanen. När vi har valt ut byggaktörer kommer vi att veta mer om hur byggnationen faktiskt kommer att se ut. Innan vi säljer marken ska byggaktörerna ha tagit fram ritningar på hur husen ska gestaltas, säger Linnéa Nilsson, exploateringsingenjör på Örebro kommun.

I denna markanvisning eftersöker kommunen byggaktörer som är intresserade av att bygga ägarlägenheter – en boendeform som till skillnad från bostadsrätt innebär att man äger sin lägenhet fullt ut.

– Vi ser positivt på utvecklingen av ägarlägenheter i Östra Ringstorp. Det är en boendeform som har varit på uppgång under de senaste åren i Sverige, men det har knappt genomförts några nybyggnadsprojekt med ägarlägenheter i Örebro kommun ännu, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Östra Ringstorp

Örebro kommun söker byggaktörer som vill utveckla Östra Ringstorp. Illustrationsskiss över Östra Ringstorp.

Östra Ringstorp ligger i östra delen av den befintliga stadsdelen Ringstorp, ca 2,5 km norr om Örebro centrum. Området är vackert beläget med ena sidan som vätter mot skogsbrynet till Venaskogens motionsspår och andra sidan som vätter mot dagvattendammar. I närheten finns även naturreservatet Oset och Rynningeviken.

Nu ska Örebro kommun markanvisa fastigheterna till en eller två byggaktörer som är intresserade av att utveckla området med bostäder.

Detaljplan

Detaljplanen vann laga kraft år 2018 och medger bostadsbebyggelse i tre till fem våningar. I västra delen av planområdet, närmast dagvattendammarna, möjliggörs för stadsvillor i upp till tre våningar. I den östra delen av planområdet, mot Venaskogens kant, tillåts flerbostadshus med fem våningar. Byggrätterna i detaljplanen omges av natur- och parkmark för att säkerställa allmänhetens tillgång till området närmast dagvattendammarna samt skogsområdet. I detaljplanen finns även en byggrätt för en förskola.

Mot dagvattendammarna har en ny gång- och cykelväg samt grillplats byggts, och i områdets norra del har en ny lekpark byggts. Kommunen har även byggt ut Korpralsgatan som går genom området.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun
Bild: Örebro kommun
Läs mer om Östra Ringstorp på orebro.se/byggorebro

You must be logged in to post a comment Login