Så svarade partierna 2018

By on 18 juli, 2022
Bild: LindeKultur

Kulturens valmanifest, så svarade partierna 2018 – och så gick det, inför valet 11 september 2022 gör LindeKultur en uppföljning av kulturens valmanifest inför senaste valet 2018.

Vad svarade de politiska partierna då? Och vad hände med frågorna under den senaste mandatperioden?

Del 1 i denna artikelserie handlar om dessa förslag:

  1. Ta fram ett handlingsprogram för kulturens roll
  2. Inför en gemensam kultur- och bildningsnämnd.

Kulturens valmanifest har som övergripande mål att Lindesberg ska bli en kulturkommun – en kommun som ger plats för och använder kulturen som stöd i utvecklingen av Lindesberg  som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i;  som en attraktiv etableringskommun för kulturella och kreativa näringar;  som ett attraktivt besöksmål.

För att nå detta skulle Lindesbergs Kulturparti (om det fanns och hade en plats i kommunfullmäktige) lägga fram dessa förslag (”motioner”) till kommunfullmäktige:

  1. Ta fram och förankra ett tydligt och genomförbart handlingsprogram för kulturens roll och betydelse för kommunens utveckling – liksom kommunens ansvar för och stöd till kulturen och dess aktörer.
  2. Inför en kultur- och bildningsnämnd med en kultur- och bildningsförvaltning som har ett samlat ansvar för kultur och utbildning – liksom ett övergripande ansvar för att övriga politikområden i kommunen (nämnder, förvaltningar och bolag) har ett kulturperspektiv i sina beslut.

Bakgrund 2018: För att nå det övergripande målet behövs en kommunal organisation som ger plats för och använder kulturen som stöd till utveckling i kommunen – en kultur- och bildningsnämnd och kultur- och bildningsförvaltning med ett samlat ansvar och större befogenheter (mandat och beslutskraft) och mer inflytande (kunskap och engagemang).

Den nuvarande politiska organisationen har minskat kulturens plats och därmed inflytande i kommunpolitiken – från egen kultur- och fritidsnämnd till beredningsgrupp för kultur & fritid som nu lagts ned och ersatts av en mindre arbetsgrupp inom kommunstyrelsen.

I den nuvarande organisationen ligger ansvaret för kulturfrågor på två olika politiska organ/förvaltningar – tillväxtutskottet/tillväxtförvaltningen (kulturenhet och folkbibliotek) respektive barn- och utbildningsnämnden/barn- och utbildningsförvaltningen (kulturskola, estetiskt gymnasieprogram och skolbibliotek).

Mandatfördelning i Lindesbergs kommuns kommunfullmäktige efter valet 2018:

….

Om Lindesbergs Kulturparti fanns och lade fram dessa förslag i kommunfullmäktige – hur skulle ni då rösta?  

Ja, Nej eller Vet ej (nedlagd röst)?

Så här svarade Socialdemokraterna genom Irja Gustavsson:

1: NEJ: Då det redan jobbas fram ett kulturpolitiskt program. Det behövs inte flera planer.
2: NEJ: Jag tycker att kulturfrågorna är en tillväxtfråga och tycker vår organisation är bra.

Så här svarade Centerpartiet genom Susanne Karlsson:

1: JA: Just nu arbetas det fram ett kulturpolitiskt program.
2: NEJ: Nu ligger kulturfrågorna i kommunstyrelsen som är nämndövergripande.

Så här svarade Vänsterpartiet genom Maria Odheim Nielsen:1: JA: Insynen och yttrandemöjlighet för de partier som inte är representerade i Tillväxtutskottet är i dag lika med noll. Vi står med en känsla av att där gäller det omfång och mindre innehåll. Därför behövs nedanstående.
2: JA: En liten kommun behöver fler nämnder – inte färre. Fler ger en större spridning av åsikter och initiativ. Idag är det för många av samma personer som sitter i utskott och nämnder.

Så här svarade Sverigedemokraterna genom Jari Mehtäläinen:

1: JA: Vi vill ha ett tydligt och genomförbart handlingsprogram. Ett av våra kulturpolitiska främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur, liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar dessutom assimilering av nytillkomna.
2: NEJ: Bör ligga kvar under nuvarande nämnd.

Så här svarade Moderaterna genom Pär-Ove Lindqvist:

1: JA
2: NEJ: Att föra in kultur i Barn-och utbildningsnämndens ansvarsområde ser vi inte som aktuellt. Det finns en stor risk att Kulturen – som till största delen är en frivillig verksamhet – skulle komma i andra hand i förhållande till lagstadgad verksamhet och myndighetsutövning. Kulturskolans frivilliga del har över lång tid ofta kommit upp i till diskussion när det gäller neddragningar i budgeten och vi har fått slåss för dess existens. Så vill vi inte ha det. Kulturenheten ligger idag under Kommunstyrelsens Tillväxtutskott och den bör ligga kvar där. Det viktigaste är att det finns en tydlig agenda för kulturpolitiken.

Så här svarade Kristdemokraterna genom Markus Lundin:

1: JA: Det är något som vi redan borde ha. Har vi inte det så är det något som vi måste ta fram.
2: JA

Så här svarade Miljöpartiet genom Agneta Nilsdotter:

1: JA: Vi i Miljöpartiet saknar ett politiskt handlingsprogram som är bra för kulturutövare och tjänstemän. Som det är nu blir det luddigt och det känns som att kulturfrågorna hamnar på undantag. Vi vet att kultur är viktigt för folkhälsan och det för samman människor.
2: JA: Miljöpartiet ville inte att Kultur- och fritidsnämnden skulle läggas ner. Vi vill ha en nämnd som kan koncentrera sej på dessa frågor.

Så här svarade Liberalerna genom Nils Detlofsson:

1: JA: Först skulle jag vilja tacka Lindesbergs Kulturparti (odf) för att ni tagit upp så många av våra förslag och motioner i Ert valmanifest varav kan nämnas Föreningarnas Hus och bemannat skolbibliotek. Beträffande handlingsprogram inom kulturområdet så har den styrande majoriteten haft det på agendan under lång tid men inte kommit i mål. Vi tycker att det behövs en nystart, där alla aktörer inom kulturområdet känner att de är delaktiga i framtagandet. Gör om och gör rätt!
2: JA: Den organisationsförändring som ledde till att kultur- och fritidsnämnden försvann hade säkert goda intentioner men resultatet har blivit nedprioritering och otydlighet i de frågor som berör kulturlivet. Bl a beroende på att frågorna hanteras på två förvaltningar och i två nämnder. Förslaget att bilda en kultur- och bildningsnämnd känns därför som ett steg i rätt riktning.

Så här svarade Landsbygdspartiet oberoende genom Mats Lagerman:

1: JA
2: JA

………………………………………………

1: Ta fram och förankra ett tydligt och genomförbart handlingsprogram för kulturens roll och betydelse för kommunens utveckling – liksom kommunens ansvar för och stöd till kulturen och dess aktörer.

Utvecklingsmål ersätter kulturpolitiskt program:

Det blev inget kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun. I stället blev det ”uppdrag och utvecklingsmål för kulturfrågor” i kommunens nya styrmodell som bygger på den senaste trenden inom offentlig sektor – tillitsbaserad styrning och ledning. 

Tillitsbaserad styrning och ledning innebär att allt fler beslut flyttas från verksamhetens topp (politiker) till dess frontlinje (tjänstemän) – det vill säga till mötet mellan tjänstemän och medborgare. Tjänstemännen får därmed större frihet och utrymme att utforma lösningar anpassade till medborgarens behov – utan krav på för detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna.

2: Inför en kultur- och bildningsnämnd med en kultur- och bildningsförvaltning som har ett samlat ansvar för kultur och utbildning – liksom ett övergripande ansvar för att övriga politikområden i kommunen (nämnder, förvaltningar och bolag) har ett kulturperspektiv i sina beslut.

Från Tillväxtutskott till egen Tillväxtnämnd

Först lades kultur- och fritidsnämnden ned. Sedan avvecklades beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor. Därefter hamnade kulturen i Tillväxtutskottet (ett utskott till Kommunstyrelsen) som senare blev en egen nämnd – Tillväxtnämnden. I samband med senaste omorganisationen överfördes näringslivsenheten från Tillväxtutskottet till Kommunstyrelsen. 

I Tillväxtförvaltningen (som styrs politiskt av Tillväxtnämnden) ingår Kultur- och fritidsenheten med ansvar för:

• Folkbibliotek – men inte skolbibliotek som Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för;
• Folkbildning genom stöd till föreningar och studieförbund – men inte kulturskola och estetiska programmet på Lindeskolan som Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för;
• Kulturevenemang och kulturarv;
• Kulturhistoriska arkivet;

I Tillväxtförvaltningen ingår även:

• Turism.
• Vuxenutbildning som drivs på Masugnen i Lindesberg.
• Arbetsmarknadsenheten som hjälper människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete.

Tillväxtnämnden har 9 ledamöter – 3 socialdemokrater, 1 centerpartist och 1 vänsterpartist (som utgör ”majoriteten”), samt 2 moderater och 2 sverigedemokrater. Ordförande är Magnus Storm (C). Läs mer om Tillväxtnämnden >>

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, särskola, grundskola, gymnasieskola och kulturskola.

Barn- och utbildningsnämnden har 11 ledamöter – 3 socialdemokrater, 2 centerpartister och 1 vänsterpartist (som utgör ”majoriteten”) samt 2 moderater, 2 sverigedemokrater och 1 liberalerna. Ordförande är Kristine Andersson. Läs mer om Barn- och utbildningsnämnden >>

Flera politiker är ledamöter/ersättare i båda nämnderna:

• Magnus Storm (C) – ordförande i Tillväxtnämnden och vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
• Kristina Andersson (S) – ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och ersättare i Tillväxtnämnden
• Carina Sundén Vessling (V) – ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och ersättare i Tillväxtnämnden
• Jari Mehtäläinen (SD) – ledamot i båda nämnderna
• Fredrik Rosenbacken (SD) – ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och ersättare i Tillväxtnämnden

………………………………………………

Vad hände med kulturens valmanifest efter förra valet?

Inför valet 11 september 2022 publicerar LindeKultur en uppföljande artikelserie om kulturens valmanifest inför senaste valet 2018. Vad svarade de politiska partierna då? Vad hände med de förslag som presenterades? Om det fanns ett kulturparti som lade fram dessa förslag i kommunfullmäktige – hur skulle ni då rösta? Läs mer på lindekultur.se >>

Del 1: Måndag 18 juli: 1) Ta fram ett handlingsprogram för kulturens roll; 2) Inför en gemensam kultur- och bildningsnämnd.

Del 2: Onsdag 20 juli: 3) Gör deltagandet i kulturskolan kostnadsfritt för alla; 4) Utveckla Lindeskolan till ett kulturcollege.

Del 3: Fredag 22 juli: 5) Utveckla folkbiblioteken till mötesplatser; 6) Ge alla elever tillgång till bemannade skolbibliotek.

Del 4: Måndag 25 juli: 7) Samla kulturverksamheter i ett kultur/föreningshus; 9) Ge kulturaktörer tillgång till lokaler med rimliga hyror; 10) Ge kulturaktörer tillgång till kommunala stödtjänster.

Del 5: Onsdag 27 juli: 8) Skapa ett samarbetsforum för kulturens aktörer; 11) Fördela det ekonomiska stödet mer rättvist till alla.

Hur skulle partierna rösta idag? Omkring 11 augusti (en månad före valet) publiceras vi svaren.

Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login