Skärpta villkor för anhöriginvandring

By on 11 juli, 2024
Arkivbild

Regeringen avser att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn, av det svenska regelverket för att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning. Syftet är att anhöriginvandringen till Sverige ska bli mer restriktiv och ändamålsenlig.

Efter förslag från regeringen infördes i höstas lagändringar som skärper villkoren för anhöriginvandring i vissa avseenden. Sveriges nuvarande regler om anhöriginvandring och internationella åtaganden i övrigt är dock mer generösa än vad som krävs enligt EU-rätten. Regelverket är också komplext och kan i delar uppfattas som inkonsekvent.

— Senare års omfattande invandring i kombination med bristande integration har bidragit till stora utmaningar med ett växande utanförskap. Att se över och ytterligare skärpa villkoren för anhöriginvandring är ett viktigt led i att vända utvecklingen och säkerställa en ansvarsfull, stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Regeringen avser att ge en utredare i uppdrag att se över hur villkoren kan skärpas ytterligare. I utredarens uppdrag ingår att se över försörjningskraven och övriga villkor för att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer som har uppehållstillstånd i Sverige.

Utgångspunkten för utredarens arbete ska vara en stram reglering som inte går utöver vad som krävs enligt EU-rätten men som fortsatt respekterar Sveriges internationella åtaganden i övrigt. Utredaren ska även se över villkoren för anhöriginvandring till personer som till exempel är svenska medborgare.

Uppdraget ska redovisas senast den 25 augusti 2025.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login