Stigande inflation, högre styrränta och något svagare BNP skapar en avvaktande marknad, i Örebro län är det störst utmaningar för lantbrukarna

By on 26 maj, 2022
Arkivbild

Det är mycket som händer i Sverige just nu, både på nationellt och regionalt plan. Och med anledning av kriget i Ukraina har Region Örebro län har tillsatt en grupp som ska fånga upp och analysera en möjlig påverkan på näringslivet i Örebro län.

För Sverige som land ser läget relativt lika ut. Som ett resultat av kriget ser vi stigande inflation (KPIF) och höjd styrränta som även förväntas stiga under 2023. En högre inflation urholkar hushållens köpkraft och bidrar till reallönesänkningar under 2022. Livsmedel, el och drivmedel är viktiga komponenter för hushållen och prisökningar inom dessa varor drabbar hushåll med små marginaler hårdast, men tränger även undan annan konsumtion.

Rapport från näringslivet i Örebro län

När vi tittar på förutsättningarna för Örebro län kan vi ändå se olika scenarier för olika branscher. För att få en bra och rättvis bild av läget i länet har Region Örebro läns Ukrainagrupp haft möten med representanter från olika större organisationer (bl.a. Almi, Agro Örebro och Business Region Örebro) som är engagerade i länets näringsliv.

I länet har vi få bolag med direkt koppling till Ukraina eller Ryssland. Indirekta effekter får störst påverkan. Inga alarmerande rapporter från bolagen hittills. Ökade energipriser, dyrare transporter och fortsatt brist på komponenter driver prisutveckling. Nyligen rapporterade inflationssiffror ger också stöd i data. Storleken på krisen (ur ett exportperspektiv) avgörs snarare av hur andra länders ekonomier och världsekonomin utvecklas, säger regionråd Irén Lejegren (S). 

Företagen är generellt bekymrade över prisutvecklingen

Den 8-21 mars genomförde Almi telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet som gav sin syn på konjunkturen (Låneindikatorn mars 2022) som ligger framåt i tiden. Där man läsa att 60 procent av de tillfrågade tror på en försämrad konjunktur på kort sikt (17% i december), 58 procent tror på en försämrad konjunktur på lång sikt (11% i december), 52 procent tror på en ökad utlåning på kort sikt (60% i december) och att 17 procent anser att det blivit svårare att få banklån (5 procent i december).

– Det som kommit fram i samtal har till exempel varit att det finns en generell oro och försämrad syn hos företagen på konjunkturutvecklingen både på kort och lång sikt. Det i sig leder till lägre investeringsvilja, oro över prisutveckling, ökat behov av större lager, svårigheter i offertförfarandet då råvarupriser och leveranser går upp och ner över dagen, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Initialt hade många företag också svårt att hitta information om regler kring exporttillstånd, avtal och sanktioner.

Konsekvenser för lantbrukarna

  • De största utmaningarna i den agrara sektorn handlar om stigande priser på viktiga varor som gödsel, drivmedel, el och spannmål. Här ser man också andra utmaningar som innebär att jordbrukets nettoinkomster kommer att minska med 2 miljarder under 2022 (på nationell nivå).
    .
  • Effekterna för djurproduktionen innebär minskad uppfödning av nöt, lamm och svin. Man räknar även med en omsättningsminskning på 10-15 procent för svinproduktion. Många som har en djurproduktion ser att det är billigare att ha tomma anläggningar än att sätta in nya djur. Priserna för mjölk, fläsk och ägg ökar inte i samma takt som insatsvarorna. En lantbrukare som producerar vete får tillbaka sin investering för priset.

– Ska vi hitta några ljusglimtar så kan vi se att hållbarhet ett område som kan gynnas av nuläget. Hållbara energikällor som alternativ till fossila bränslen blir alltmer konkurrenskraftiga som en följd av ökade diesel och bensinpriser. Även energieffektiveringar kopplat till fastigheter kan komma att skyndas på. Försvarsindustrin upplever ökad efterfrågan i och med militär upptrappning. Högre orderingång än normalt bekräftas från flera av länets bolag inom nischen, säger förvaltningschef Petter Arneback på Regional utveckling.

Ekonomit | Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län
Underlaget för texten har framkommit i samtal mellan Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro, Business Region Örebro, Agro Örebro och Almi Mälardalen.

You must be logged in to post a comment Login