Svenskt Ambulansflyg laddar för första lyftet i november

By on 28 maj, 2021

Styrelsen för Svenskt Ambulansflyg, KSA, har haft ett första styrelsesammanträde sedan tillsättning av tf förbundsdirektör. Verksamheten har gjort ett omtag och styrelsen har analyserat dess förmåga utifrån risker och möjligheter.

– Vi är mycket nöjda med genomgången och det intensiva arbetet som just nu bedrivs i verksamheten. Nu tar vi sikte mot driftstart vid tre baser med start i november och framåt, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande KSA och oppositionsråd, Region Örebro.

Områden med kvarstående utmaningar är piloter där upphandlingen av pilottjänster prövas av Förvaltningsrätten, kompetensförsörjning vid Flygkoordineringscentralen i Umeå och en samordnad övergång från dagens aktörer till Svenskt Ambulansflyg.

Mjuk start vid Arlanda och Landvetter

Även rekrytering av specialistsjuksköterskor till den luftburna ambulansverksamheten är känsligt. Regionerna beskriver en ansträngd personalsituation kopplat till pandemin. Driftstart vid Arlanda och Landvetter anpassas därför till den takt som sjukvården klarar att släppa medarbetare. Det medför en mjukare start så snart det är möjligt och senast januari 2021.

– Det krävs ett fortsatt intensivt arbete för att minska risker och säkra en trygg driftstart i november. Vi kan aldrig acceptera att svårt sjuka patienter inte skulle ha tillgång till nödvändig transport till rätt sjukvård. Patientsäkerheten går först. Därför ser vi över alla tänkbara lösningar, säger Peter Olofsson (S), vice styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg och regionråd, Region Västerbotten.

Förhoppning om gemensamma lösningar

Att befintliga aktörer inom ambulansflyg tvingas krympa eller avveckla sina verksamheter är orsak till spänningar i branschen och även ett stundtals hårt tonläge.

– Vi behöver hitta tillbaka till ett bra samarbetsklimat mellan alla aktörer som berörs av ambulansflyget. Jag hoppas att redan påbörjade samtal leder vidare till lösningar i en övergång som gynnar samtliga parter, säger Ola Karlsson.

Samsyn i regionerna

Svenskt Ambulansflyg har gått in i en förnyad stabilitet med ny ledningsfunktion, vilket innebär nystart för information om ökad samsyn och gemensam riktning inom de regionala förvaltningarna.

Regionernas politiska styren och ledande funktioner har växlat sedan initiativet inleddes 2012, vilket även inneburit förändrade idéer om vad som är bästa vägen framåt. Den som varit med hela resan är Anders Sylvan som i rollen som tidigare landstingsdirektör i Västerbotten och som nuvarande tf förbundsdirektör knyter ihop säcken för att se Svenskt Ambulansflyg lätta från marken.

– Jag har hela tiden trott på projektet som innebär att samtliga svenska regioner kommer att få tillgång till en samordnad resurs med hög patientsäkerhet och tillgänglighet dygnet runt. Det är en potential till utveckling av vår gemensamma sjukvård, beskriver Anders Sylvan.

Tidplan fram till driftstart i korta drag:

  • Annonsering efter specialistsjuksköterskor Anestesi/IVA startar under juni månad vid Region Västerbotten. Motsvarande annonsering inleds i augusti för tjänstgöring vid baserna vid Region Uppsala och Region Västra Götaland.
  • Omgående rekryteringsstart av piloter med nyckelfunktion.
  • Pågående rekrytering av koordinatorer inom flyg och medicin, därutöver flygtekniker som rekryteras för KSA via upphandlad tjänsteleverantör.
  • Slutförande av AOC, vilket är Transportstyrelsens godkännande för operativ verksamhet inom luftfart.
  • Träning av piloter startar under sommaren, sjuksköterskor med ansvar i kabinen utbildas under hösten, likaså koordinatorer.
  • Fyra flygplan levereras i månadsskiftet augusti/september
  • Två flygplan levereras i oktober
  • Driftstart i november vid Umeå Airport
  • En mjuk driftstart vid Arlanda och Landvetter beroende på takten i rekrytering av sjuksköterskor.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

You must be logged in to post a comment Login