Utskott vill ha höga hus i Lindesbergs centrum

Av på 27 januari, 2021

Utskottet för stöd och strategi i Lindesbergs kommun vill ha ännu mer fokus på bostäder i Lindesbergs centrum – med möjlighet att bygga höga hus (åtta våningar eller mer). Därför får Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ännu en gång arbeta om sitt förslag till målformuleringar för att utveckla Lindesbergs centrum till en attraktiv del av staden.

Utskottet för stöd och strategi beslutade på sitt senaste sammanträde (19 januari) att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen med motiveringen:

  • Byt plats på punkt 1 (Trafik) och punkt 3 (Handel) i målformuleringar;
  • Rubriken på punkt 3 (Handel) ska ändras till Bostäder & Handel;
  • I punkt 3 (Handel) ska möjligheten till att bygga höga hus, åtta våningar eller mer, stå med;
  • I punkt 4 (Mötesplatser) ska begreppet trygghet inkluderas: Mötesplatser ska ges trygghet och förutsättningar att vara aktiverade året runt.

Målformuleringarna ska skapa en tydlig bild av hur Lindesbergs centrum avses att förtätas och utvecklas till en attraktiv del av staden. Således kommer målformuleringarna ligga till grund för det detaljplanearbete som ska påbörjas.

Det senaste förslaget från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som nu ska korrigeras hade dessa fyra målformuleringar:

1: Trafik: Förena den täta stadens fördelar med ett gatunät som kan möta upp framtida transportbehov. Yta frigörs till förmån för gång- och cykeltrafikanter i stadsrummet genom att parkering för bilar i huvudsak koncentreras till parkeringshus, ovan och under mark.

2: Kulturmiljö: Förstärk kopplingen till och synliggör den historiska delen av Lindesberg. Byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla ska skyddas genom varsamhetsbestämmelser eller skyddsbestämmelser i framtida detaljplaneläggning.

3: Handel: Möt framtidens bostads-, handels- och kontorsbehov genom att skapa flexibla och funktionsblandade byggrätter. Placering av entréer ska bidra till liv och rörelse på offentliga platser.

4: Mötesplatser: Skapa en tillgänglig och vacker stadsmiljö genom att utveckla parker, grönytor och offentliga platser. Mötesplatser ska ges förutsättningar att vara aktiverade året runt.

Ledamöter i Utskottet för stöd och strategi är Bengt Storbacka (S), ordförande, Jonas Bernström (S), Jonas Kleber (C), vice ordförande, Fredrik Sundén Vessling (V), Pär-Ove Lindqvist (M), Nils Detlofsson (L) och Tom Persson (SD).

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in