Världsunik forskning möjliggör en mer jämlik telefonering

By on 15 juni, 2017

Vad händer i samtalet vid bildtelefoni? Världsunik forskning inom Region Örebro län visar att samtalsdeltagarna skapar mening gemensamt, så att samtalet kan fortlöpa. Resultaten möjliggör en mer jämlik telefonering.

Det finns ett regeringsuppdrag om att personer med funktionsnedsättning, så som döva, personer med hörselskada, personer med dövblindhet och personer med språkstörning, skall få tillgång till telefonering på likvärdiga villkor som andra utan funktionsnedsättning. I tolkade samtal via bildtelefoni deltar tolk, en teckenspråkig person i bildtelefon och en person i telefon.

– Min avhandling visar att samtliga samtalsdeltagare vid tolkning via bildtelefoni har betydelse för den komplexa processen, säger Camilla Warnicke,auktoriserad tolk mellan svenska och svenskt teckenspråk samt tolklärare på Fellingsbro folkhögskola och doktorand vid institutionen för hälsovetenskaper på Örebro universitet.

Forskningen har åskådliggjort vad som faktiskt händer i samtalet vid bildtelefoni. Det gäller att synliggöra processer i samtalet. Avhandlingen bygger på autentiskt datamaterial. 25 stycken riktiga samtal från den befintliga tjänsten har analyserats och det är något som aldrig gjorts tidigare.

Sverige är världsledande inom bildtelefoni
Att ringa bildtelefoni är gratis för användaren och det är öppet dygnet runt. Det är en nationell tjänst som har funnits sedan år 1996. Örebro är Europas teckenspråksstad fram till år 2019.

– Sverige har tänkt till utifrån ett brukarperspektiv och vi är världsledande på det här området. I samtalet har användaren och tolken möjlighet att förbereda samtalet innan de ringer upp den andra användaren. På så sätt kan tolken få information på förhand, säger Camilla Warnicke.

Genom att tolken kan få reda på detaljer innan, främjas det kommande samtalet. En gemensam grund för samtalet möjliggörs, vilket kan ge förutsättningar för en gemensam mening. Tidigare har synen på tolken varit att den bara överför ett budskap och nu handlar det om att alla samtalsdeltagare gemensamt skapar samtalet.

Tolken har en nyckelfunktion i telefonsamtalet

– Tolken ser den teckenspråkiga parten via en dator och hör den talande parten via ett headset. Tolken har en nyckelfunktion i samtalet och har till uppgift att hantera samtalet i tjänsten. Tolken är den enda som står i direkt kontakt med de båda andra samtalsdeltagarna, säger Camilla Warnicke.

Syftet med forskningen var att beskriva, analysera och diskutera hur interaktionen mellan samtalsparterna gick till. Det gemensamma meningsskapandet vid bildtelefoni var också i fokus. Avhandlingen består av fyra artiklar.

– I min första studie ville jag undersöka turtagningen i samtalet. Vem som pratar när och hur samtalet är organiserat, säger Camilla Warnicke.

Avhandlingens andra artikel handlar om tolkens headset. På vilket sätt headsetet är en kommunikativ resurs för hela samtalet. Studien visar att headsetet påverkar hela interaktionen mellan alla tre i samtalet.

– Tolken har stor betydelse i samtalet, vilket framkommer i min tredje studie. Jag ville titta på vad tolken faktiskt gör och vad som händer under samtalet, istället för att undersöka vad tolken förväntas eller ska göra, säger Camilla Warnicke.

Det hon tyckte var extra intressant med sin forskning var att undersöka processen i samtalet, vad som faktiskt händer. Hur samtalsdeltagarna skapar olika typer av processer, vilket utgör den fjärde delstudien.

– Jag är intresserad av processer för att de som använder tjänsten kan mötas först då kan vi utvärdera en telefonering på likvärdiga villkor, säger Camilla Warnicke.

Lokalt
Örebronyheter

Faktaruta
Bildtelefoni.net – Teckenspråkiga kan kommunicera på distans med personer som använder telefon. Det sker via en tolk genom tjänsten Bildtelefoni.net. Tolken arbetar från en studio och de tre deltagarna, tolken, den teckenspråkiga användaren av tjänsten och den talspråkiga användaren är åtskilda under samtalet.
Likvärdig telefonering – Post- och Telestyrelsen har i uppdrag att säkerställa elektronisk kommunikation för personer med funktionsnedsättning på likvärdiga villkor som personer utan funktionsnedsättning.

You must be logged in to post a comment Login