Vätterns undersöks på djupet

Av på 2 september, 2022
SGU:s undersökningsfartyg Ugglan.
Foto: Olof Larsson, SGU

Vätterns miljöföroreningar undersöks på djupet. I höst påbörjar Sveriges geologiska undersökning, SGU, en kartläggning av föroreningar i Vätterns bottensediment.

Undersökningarna är viktiga för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats och minska spridningen av miljögifter.
 
Utsläppen av miljögifter i Vättern har minskat i modern tid. Men sedan tidigare finns gamla föroreningar kvar som riskerar att sprida sig i ekosystemet. SGU påbörjar i höst undersökningar av föroreningarna i samarbete med länsstyrelserna runt Vättern.

Syftet med det kommande arbetet är att kartlägga förekomster och mängder av miljöföroreningar i Vätterns bottensediment. Ett bättre underlag om Vätterns miljöproblematik är mycket viktigt för att kunna prioritera vilka framtida miljöåtgärder som ska sättas in.

– Det saknas en samlad bild av Vätterns föroreningssituation, vilket gör det svårt att veta hur och var åtgärder ska sättas in för att göra största möjliga nytta, säger Olof Larsson, projektledare på SGU.

De föroreningar som ska undersökas i Vättern är organiska föroreningar som till exempel dioxiner, PFAS, TBT och PAH, och metaller som till exempel kvicksilver, koppar och krom.

Undersökningarna smygstartar under hösten 2022, då en förstudie genomförs för att lokalisera lämpliga provlokaler inför kommande provtagningar. Det mesta av provtagningen görs under 2023 och på våren 2024 ska undersökningarna vara genomförda och en slutrapport tas fram. Undersökningar av bottensediment kommer att göras runt hela sjön, både strandnära och i utsjön.

Arbetet med att kartlägga Vätterns sediment utförs av SGU i samarbete med länsstyrelserna i Östergötland, Jönköping, Västra Götaland och Örebro län. Projektet finansieras till största delen av Naturvårdsverket, medan SGU och de medverkande länsstyrelserna bidrar med finansiering inom ramen för egna anslag.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län
Läs mer om projektet på SGUs webbplats Miljöföroreningar i Vättern undersöks (sgu.se)

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in