Vem ska skotta och sanda

By on 6 januari, 2023
Foto: HSB

De flesta drömmer nog om en vit vinter. Visst är det härligt med lite ljus i mörkret, men med kyla och snö kommer också risk för halka och andra typer av olyckor. Vad har bostadsrättsföreningen egentligen för ansvar när det kommer till att sanda och skotta? Vem ansvarar för halkolyckor på bostadsrättsföreningens område?

Fastighetsägaransvar

Bostadsrättsföreningen har, i egenskap av fastighetsägare, ansvar för att underhålla sin mark och sina byggnader så att det inte uppstår skador på personer eller egendom. Det här ansvaret blir inte minst aktuellt vintertid när det finns is och snö. Det kan dels uppstå halka vid gångbanor och fastighetsentréer, dels finns det risk för att istappar eller snö faller ner från byggnadens tak.

Bostadsrättsföreningen ska inom ramen för sitt fastighetsägaransvar se till att snö och is avlägsnas från taket och att snöröjning sker. Men bostadsrättsföreningens ansvar vid olyckor är inte strikt, utan det kräver att bostadsrättsföreningen har varit oaktsam. Om ansvar föreligger eller inte måste avgöras i det enskilda fallet och olika omständigheter måste vägas mot varandra. Att bostadsrättsföreningen har förhållit sig passiv och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att skador inte uppstår kan alltså resultera i att denne bli skadeståndsskyldig. Exempel på situationer som skulle kunna uppstå är om någon halkar och slår sig inom bostadsrättsföreningens område eller om det ramlar ner istappar från bostadsrättsföreningens tak på en bil och bilen skadas.

Avtal med entreprenör

Många bostadsrättsföreningar tecknar avtal med entreprenörer om vinterunderhåll av mark och byggnad. Då är det viktigt att se till att det i avtalet med entreprenören finns en tydlig delegation, alltså att det framgår tydligt vad entreprenören ansvarar för och inte. Om olyckan ändå är framme ska bostadsrättsföreningen kontakta sitt försäkringsbolag. Skadan som uppstått kan täckas av ansvarsförsäkringen och i vissa försäkringar finns det även en tilläggsförsäkring där ersättning kan utgå även om inte bostadsrättsföreningen varit vårdslös.

En bra vinterrutin

För att tillse att bostadsrättsföreningen efterlever innebörden av fastighetsägaransvaret är det viktigt att ha en bra rutin kring snöskottning, istappar och allt det där andra som hör vintern till. En bra idé är att dokumentera alla de åtgärder som vidtas inom bostadsrättsföreningen, exempelvis att den som sandat en gångväg skriver en rad om vad som gjorts och när. På så sätt blir det lättare för bostadsrättsföreningen att följa upp och säkerställa att man vidtagit rätt åtgärder i rätt tid.

Sverige
Örebronyheter

Källa: HSB

You must be logged in to post a comment Login