Viktiga innovationer inom hälso- och sjukvården

By on 26 januari, 2024
Anneli Eriksson, Life science-strateg inom Forskning och utbildning.
Foto: Elin Abelson.

Vården behöver fler smarta lösningar i sin verksamhet, därför deltar Region Örebro län i projektet Siish.

– Vi behöver ta vara på möjligheter som finns att jobba kostnadseffektivt och samtidigt utveckla kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården, berättar Anneli Eriksson, Life science-strateg inom Forskning och utbildning.

Trycket på vården ökar ständigt, samtidigt som resurserna minskar. Nya innovativa produkter och metoder är en del i lösningen på problemet. Men tiden, från att ett behov är identifierat till att en ny kvalitetssäkrad lösning kan användas, är många gånger lång.

– Projektet drivs via de regionala innovationssystemen och i Örebro koordinerar vi insatserna tillsammans med innovationskontoret vid Örebro universitet, berättar hon.

Hon berättar om arbetet som har pågått för att identifiera utvecklingsområden och formulera initiativ för att jobba med dessa framåt, dels för att skapa effekter i den egna regionen, dels för att utveckla hur vi jobbar med innovationer i hälso- och sjukvården utifrån ett nationellt sammanhang.

– Vi har hittills fokuserat på analys och planering och de deltagande regionernas insatser har hållits samman av projektledare och processledare. Nu går projektet in i en ny fas där vi ska jobba mer lösningsorienterat för att åstadkomma förändring.

Ge rätt förutsättningar för nya innovationer

Kunskap om hur behoven ser ut och vilka förutsättningar som råder för att införa nya tekniker, metoder, tjänster i hälso- och sjukvården är en grund för att innovationer ska kunna utvecklas.

– Genom att samverka med de olika aktörerna i innovationsstödsystemet kan vi tillsammans underlätta för innovatörer och entreprenörer att skapa nya möjligheter och att bidra till lösningar på de utmaningar vi redan har. Genom att identifiera, ta till vara, testa och sprida de goda arbetsmetoder som redan finns, stärka de regionala innovationsstöden och påverka regelverket kring införandet av innovationer så ska vi nå målet, effektivare arbetsmetoder för snabbare implementering av nya lösningar i vården över hela landet.

–  Vi jobbar nu vidare med områden där vi kan dra nytta av och anpassa metoder och arbetssätt från andra regioner och också områden där flera regioner ser behov av utveckling och där vi vill bidra till en lösning. Tanken är att vi i varje område ska skapa märkbara förflyttningar.

Förra året genomfördes en peer review-process. Den innebär att de sju innovationsekosystemen har besökt varandra för att granska respektive regions innovationssystem. Syftet är att både att lyfta goda arbetsmetoder som kan spridas till andra regioner och att lyfta områden som kan utvecklas.

– Resultaten av arbetet tar vi nu med in i det fortsatta arbetet. Vi kommer jobba med att sprida best practice-metoder mellan regionerna, men också ta oss an gemensamma utmaningar där regionerna behöver samverka för att komma närmare en lösning. Det här arbetet har nyss påbörjats och fortsätter fram till nästa sommar, avslutar Anneli Eriksson. 

Därefter kommer det att genomföras en andra peer review-omgång för att samla lärdomarna av arbetet och utvärdera de förflyttningar som har gjorts.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login