Beslut i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd 7 mars

Av på 8 mars, 2019
Arkivbild

Beslut tagna under Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnds möte den sjunde mars.

Uppdatering av samverkansavtal samt uppdragsavtal inför upphandling av Mälartåg 
Mälardalstrafiks nuvarande trafikavtal med SJ, för den trafik som framöver ska ingå i Mälartåg, löper ut i december 2021. För att Mälardalstrafik ska kunna nyupphandla trafiken efter det krävs förnyade uppdrag från ägarna, inklusive nytt beslut om allmän trafikplikt. Region Örebro län är en av ägarna. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ingå tilläggsavtal till samverkansavtalet, att ingå uppdaterat uppdragsavtal med Mälardalstrafik samt att ingå överenskommelse om att Region Stockholm får fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige.

Handlingsplan för regional tågtrafik
Under 2017 initierades arbetet med att ta fram en handlingsplan för regional tågtrafik. Uppdraget var att undersöka om behovet av tågtrafik inom, till och från Örebro län stämmer överens med utbudet. Det identifierades ett behov av att tydliggöra hur tågtrafiksystemet i Örebro län är sammansatt och vilka förändringar som är möjliga i olika tidsperspektiv. I handlingsplanen finns förslag på åtgärder i form av aktiviteter och trafikåtgärder för en mer ändamålsenlig tågtrafik. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta handlingsplan för regional tågtrafik. Uppdrag ges också att utveckla processer för planering av tågtrafik i syfte att skapa ett jämnare flöde av tågtrafiken, samt att kartlägga flöden som finns mellan trafikslagen buss och tåg och om möjligt minska parallellgående trafik.

Medborgarförslag om direkttåg mellan Örebro och Linköping
Det har inkommit ett medborgarförslag om direkttågsförbindelse mellan Örebro och Linköping. Region Örebro län anser att förslaget ligger i linje med den strategiska inriktning som finns för tågtrafiken mellan de två städerna. Det finns dock ett antal hinder och särskilda omständigheter som gör att en lösning inte bedöms kunna nås i närtid. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat, samt att Region Örebro län fortsatt kommer att arbeta för en direkt tågförbindelse mellan Örebro och Linköping.

Medborgarförslag om pendlarparkering i närheten av Berglunda i Örebro
Ett medborgarförslag har lämnats in om etablering av pendlarparkering i området Berglunda i de västra delarna av Örebro i anslutning till E18/E20. Förslagslämnaren menar att detta på ett konkret sätt skulle möjliggöra samåkning mellan Kumla/Örebro och Karlskoga. Region Örebro län har, precis som förslagslämnaren, identifierat behovet av pendlarparkeringar på flera platser i länet. Under 2019 kommer en utredning genomföras för att se över behovet och ta fram en strategi. I sammanhanget bör det nämnas att Region Örebro län inte bestämmer helt ensamt om när, hur och var pendlarparkeringarna sedan byggs. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat.

Fortsatt samarbete i Botniska korridoren 
Mellan 2015-2018 har Region Örebro län varit del i samarbetet Botniska korridoren. Inom ramen för samarbetet har parterna arbetat för att på lång sikt stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa. Samarbetet fokuserar på järnvägskorridorerna. Samarbetet har bedrivits i projektform och avslutades i september 2018. Nu vill berörda parter förlänga samarbetet i ytterligare fyra år under perioden 2019-2022. Det ligger i Region Örebro läns intresse att kommunicera på såväl nationell som europeisk nivå att den Botniska korridoren i sin helhet är viktig. Detta kan öka chansen att åstadkomma en förlängning av ScanMed-korridoren som utgör en del i det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T). Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Region Örebro län fortsatt ska vara en del i samarbetet Botniska Korridoren.

Hållplatser i Skyllberg samt närtrafik – två ledamotsinitiativ från Katarina Raneborn 
En ledamot i nämnd har rätt att väcka ärende i nämnd. I skrivelse till nämnden yrkar Katarina Raneborn (V) att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att flytta tillbaka hållplatsen för linje 704 till Skyllbergs Bruk samt att de tidigare fyra hållplatserna minskas ned till två. Katarina Raneborn (V) yrkar också att nämnden beslutar så att alla som bor mer än 1,5 kilometer från busshållplats som trafikeras med färre än fem dubbelturer per dag ges möjlighet att använda den anropsstyrda närtrafiken. Katarina Raneborn föreslår också att försöket i Askersund, och möjligen även i Nora, utökas med trafik även under kvällstid i första hand och om möjligt även under helger. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma med svar till nämnden i de båda ärendena.

Politik | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in