Handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar

Av på 2 april, 2020
Arkivbild

– Slutlig brottsstatistik 2019

Handlagda brott

 • Under 2019 blev 1,57 miljoner brott handlagda, vilket var en ökning med 14 000 brott (+1 %), jämfört med 2018.
 • En utredning hade bedrivits för knappt hälften (49 %), eller 775 000, av de handlagda brotten, vilket var en ökning med 9 520 brott (+1 %) jämfört med 2018. De resterande handlagda brotten, 792 000 (51 %), direktavskrevs, vilket var en ökning med 4 470 direktavskrivna brott (+1 %) jämfört med 2018.
 • Andelarna utredda brott respektive direktavskrivna brott av samtliga handlagda brott 2019, var oförändrade jämfört med 2018.

Personuppklarade brott, personuppklaringsprocent och lagföringsprocent

 • Under 2019 personuppklarades 212 000 handlagda brott, vilket var en ökning med 1 240 brott (+1 %) jämfört med 2018. Antalet åtalsbeslut ökade med 194 brott (±0 %), antalet strafförelägganden ökade med 1 410 brott (+4 %), medan antalet åtalunderlåtelser minskade med 368 brott (−3 %).
 • Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda brott, uppgick till 14 procent 2019, vilket var en oförändrad nivå jämfört med 2018. Personuppklaringsprocenten ökade för bedrägeribrott och trafikbrott, medan den minskade för sexualbrott och narkotikabrott. För övriga redovisade brottskategorier var personuppklaringsprocenten oförändrad.
 • Lagföringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott (exklusive förundersökningsbegränsade brott), uppgick till 30 procent 2019, vilket var samma nivå som 2018.
 • Lagföringsprocenten var oförändrad för de flesta redovisade brottskategorier jämfört med 2018. För bedrägeribrott ökade den dock, medan den minskade för sexualbrott och narkotikabrott.

Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar

 • År 2019 misstänktes 189 000 personer för brott, vilket var en ökning med 5 procent, jämfört med 2018.
 • Av de misstänkta personerna var 39 800 kvinnor (21 %) och 149 000 män (79 %). Jämfört med 2018 har antalet kvinnor och antalet män som misstänkts för brott ökat, med 9 respektive 4 procent.
 • Sett över en tioårsperiod (2010–2019) har antalet personer som misstänkts för brott minskat med 3 procent. Antalet misstänkta kvinnor har minskat något mer, än antalet misstänkta män under perioden (5 respektive 3 procent). I förhållande till befolkningsmängden har antalet misstänkta personer per 100 000 invånare minskat med 11 procent.
 • Närmare hälften (46 %) av de misstänkta personerna fick ett lagföringsbeslut 2019, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2018. Av de misstänkta personerna med lagföringsbeslut var18 procent kvinnor och 82 procent män.
 • År 2019 handlades totalt 566 000 brottsmisstankar, vilket var en ökning med 29 000 brottsmisstankar (+5 %) jämfört med 2018.

Fakta
Ändamålet med statistiken över handlagda brott och handlagda brottsmisstankar är att ge en övergripande bild av nivå, struktur och utveckling av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott/brottsmisstankar och verksamhetsresultat. Ändamålet med statistiken över misstänkta personer är att ge en bild av nivå, struktur och utveckling av de personer som misstänkts för brott. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

All statistik finns att hämta på www.bra.se under Statistik/Kriminalstatistik

Regionalt
Örebronyheter

Källa Brå

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in