Lindesbergs kommun summerar 2019

Av på 24 mars, 2020

”I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla”. Det är ett av kommunens inriktningsmål som nu summeras i kommunens årsredovisning för 2019. Ekonomiskt går en krona per hundralapp (1%) i skatt till kultur och fritid. Verksamhetsmässigt bedöms inriktningsmålet vara delvis uppnått.

Lindesbergs kommuns årsredovisning för 2019 behandlas idag (24 mars) av kommunstyrelsen som föreslås föreslå kommunfullmäktige att anta årsredovisningen som visar ett ekonomiskt överskott på 34,5 miljoner kronor.

I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla

Lindesbergs kommun har ett antal inriktningsmål för verksamheten – bland annat att det ska finnas ett kultur- och föreningsliv för alla i Lindesbergs kommun.

Varje inriktningsmål utvärderas av ett antal indikatorer. Bedömningen av måluppfyllelsen görs utifrån en sammanvägning av indikatorernas resultat. En hög måluppfyllelse indikerar på att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Grönt = målvärdet är uppfyllt; Gult = målvärdet är delvis uppfyllt; Rött = målvärdet är inte uppfyllt

”Lindesbergs kommuns traditioner, historia och kulturutbud gör kommunen unik. Det breda utbudet av kultur- och föreningsverksamhet ökar attraktiviteten och bidrar till en levande kommun och social hållbarhet”, enligt kommunen.

”Målet bedöms vara delvis uppnått 2019”, enligt årsredovisningen. ”Men målet går inte att utvärdera i sin helhet, då två av indikatorerna mäts efter årets slut”.

Antalet biblioteksbesök håller sig på samma nivå som föregående år, men når inte målvärdet. Biblioteken i Lindesbergs kommun har de senaste åren haft mycket höga besökssiffror, avsevärt högre än genomsnittet i Sverige och Örebro län.

Antal deltagande barn i kultur i skolan och förskolan når totalt sett målvärdet. Antal deltagare i kultur i förskolan överstiger målvärdet, medan antal deltagare i kultur i skolan understiger målvärdet.

Fördelningen mellan pojkar och flickor i fördelningen av deltagartillfällen i föreningslivet når inte målvärdet och andelen deltagartillfällen för pojkar är högre jämfört med 2018.

Länet | Lindesbergs Kommun
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in