5 826 personer inskrivna till värnplikt 2021/2022

By on 1 november, 2021

Enligt Plikt- och prövningsverkets regleringsbrev ska 5 000 totalförsvarspliktiga skrivas in till grundutbildning med värnplikt 2021/2022, när vi nu summerar grundutbildningsomgången kan det konstateras att 5 826 personer skrivits in för att möta Försvarsmaktens utbildningsbehov.

– Anledningen till att vi skriver in fler personer än vad regleringsbrevet anger är att Försvarsmaktens har som målsättning att 5 000 personer ska rycka ut från utbildningen med ett godkänt resultat och kunna bli krigsplacerade. Erfarenhetsmässigt vet vi att knappt 10 procent behöver avbryta utbildningen av olika skäl, därför skriver vi in fler än 5 000. Glädjande är att Försvarsmakten därutöver har kunnat utöka antalet utbildningsplatser med cirka 300 platser som vi kunnat fylla, säger Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.

Merparten av de inskrivna är årskullspliktiga

Av de 5 826 personerna som skrevs in till en utbildning har cirka 81 procent kallats med stöd av lagen om totalförsvarsplikt. Cirka 19 procent blev inskrivna efter att ha gjort en egen ansökan. De som kallades till mönstring med stöd av lagen uppgick till cirka 15 000 ungdomar.

Av de 5 826 personerna var cirka 22 procent kvinnor.

Ett år präglat av pandemin

I början av 2020 slog pandemin till med full kraft. Under våren beslutade Plikt- och prövningsverket att ställa in all mönstring och prövning under en månads tid för att införa skyddsåtgärder och öppnade därefter för prövning län för län för att kunna skydda de prövande och personalen samt för att inte bidra till ökad smittspridning i samhället.

– Pandemin har påverkat oss på flera sätt, vi har fått anpassa vår verksamhet för att kunna bedriva prövning och mönstring och vi har tvingats till snabba anpassningar för att säkerställa att vi inte riskerar att bidra till ökad spridning i samhället. Vår verksamhet ska kunna bedrivas i kris, höjd beredskap och krig och därför är jag mycket stolt över att vi trots pandemin har kunnat bedriva prövning och klarat av att leverera i enlighet med vårt regleringsbrev, säger Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.  

Två möjliga vägar till en grundutbildning med värnplikt

I Sverige finns två möjliga sätt att bli aktuell för en grundutbildning. Med stöd av lagen om totalförsvarsplikt skickar Plikt- och prövningsverket ut ett mönstringsunderlag till alla ungdomar som fyller 18 under året. Utifrån svaren i mönstringsunderlaget kallas sedan ett antal ungdomar till mönstring, det är de vi kallar årskullspliktiga.

Är man intresserad av att göra en grundutbildning med värnplikt men inte har kallats till mönstring finns möjlighet att göra en egen ansökan. Man svarar då på ett rekryttest och kommer till Plikt- och prövningsverket för prövning. Resultaten jämförs sedan med andra och den som anses bäst lämpad skrivs in till en befattning.

Fler än de inskrivna har godkända resultat

För grundutbildningsomgång 21/22 har Plikt- och prövningsverket mönstrat och prövat närmare 17 000 individer och av dessa har cirka 7 500 erhållit godkända värden för att kunna skrivas in till en befattning. Vid nomineringarna, där den som i konkurrens anses bäst lämpad, har alltså 5 826 totalförsvarspliktiga skrivits in till någon av Försvarsmaktens befattningar.

De som har godkända värden men inte stått sig i konkurrensen om bäst lämpad, placeras i utbildningsreserven. I utbildningsreserven placeras också de som begär uppskov, till exempel på grund av studier, eller som behöver ändra inskrivning av andra skäl. De som hamnat i utbildningsreserven kan vid höjd beredskap komma att skrivas in till grundutbildning med värnplikt

Sverige
Örebronyheter

Källa Plikt- och prövningsverket

You must be logged in to post a comment Login