Biologisk mångfald viktig för bördig jord

By on 4 juni, 2019
Foto: Petter Haldén

Markens biologiska mångfald har en avgörande betydelse för åkermarkens bördighet och det finns sätt att bibehålla och förbättra bördigheten. I åkermarken finns en mängd markorganismer som bryter ner organiskt material och bygger upp markstrukturen.

– I en tesked jord finns lika många bakterier som det finns människor på jorden och ett hektar åkermark kan innehålla ett halvt ton daggmaskar. Livet i marken är lika varierat som livet ovanpå marken, säger Petter Haldén, rådgivare vid Hushållningssällskapet och författare till broschyren ”Gynna mångfalden i marken”.

I åkermarken finns förutom mineralpartiklar, vatten och luft också ett myller av levande markorganismer som daggmaskar, tusenfotingar, hoppstjärtar, svampar och bakterier. Markorganismerna bidrar på olika sätt till markens bördighet. De bryter till exempel ner dött organiskt material så att växterna kan ta upp näring och de bygger upp markens struktur.

Gynna livet i marken
Både minskad markpackning och färre bearbetningstillfällen har långsiktigt positiv effekt på livet i marken, liksom att eftersträva en eller ett par direktsådda grödor i växtföljden. Stallgödsel tillför organiskt material till markorganismerna. Kalkning är ofta positivt eftersom många markprocesser fungerar bättre vid ett neutralt pH. Strukturkalkning ger en värmeeffekt som däremot kan vara negativ för markorganismerna.

– Variation i växtföljden, bevuxen mark under lång tid och tillförsel av organiskt material är bra för marklivet, sägen Ann-Marie Dock Gustavsson, rådgivare på Jordbruksverkets rådgivningsenhet.

Jordbruksverket publicerar nu en broschyr om den biologiska mångfalden i marken och om åtgärder för att bevara och stärka det biologiska livet i marken.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login