Arbetet med kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun påbörjas i år

By on 19 januari, 2022

Tillväxtnämnden har uppdragit åt förvaltningsförvaltningen att ta fram ett kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun. På tillväxtnämndens senaste sammanträde ville Jari Mehtäläinen (SD) veta hur långt arbetet kommit: ”Dessvärre fick jag svaret att arbetet ännu inte påbörjats – det kommer att ska under 2022”, meddelar han.

Syftet med ett kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun är att samlat identifiera och beskriva kommunens kulturmiljöer, där programmet kan fungera dels som ett konkret redskap i den enskilda planeringssituationen, dels som ett övergripande visionsdokument för kommunens viktigaste kulturhistoriska berättelser. Det anger även en riktning vad gäller tillvaratagande och utveckling av de utpekade miljöerna.

På senaste sammanträdet med tillväxtnämnden (11 januari 2022) tog ledamoten Jari Mehtäläinen (SD) upp kulturmiljöer i två ärenden – dels en fråga om kulturmiljöprogrammet, dels ett ledamotsinitiativ om att utreda införandet av en kulturarvsgaranti för barn.

”Arbetet med att fastställa kulturmiljöer diskuterades i början av 2021. Jag ville veta hur långt man kommit. Dessvärre fick jag svaret att arbetet ännu inte påbörjats – det kommer att ska under 2022”, förklarar Jari Mehtäläinen i ett mail till LindeKultur.

Jari Mehtäläinen har även tagit ett ledamotsiniativ om att utreda införandet av en kulturarvsgaranti.

”Kulturarvsgarantin skulle innebära att alla barn inom ramen av för- och grundskolan garanteras att få ta del av en aktivitet eller upplevelse kopplad till det lokala och nationella kulturarvet minst en gång per läsår”, enligt förslaget.

På senaste sammanträdet bordlades ärendet på förslag av initiativtagaren själv. I ett mail till LindeKultur förklarar han varför:

”Eftersom man inte har identifierat vilka kulturmiljöer som finns i kommunen, kan man rimligtvis inte behandla initiativet. För att hålla frågan levande yrkade jag på bordläggning.

Vad den styrande majoriteten tycks vara ovetande om, är att i ”Kommunal-regionala utvecklingsmål i kulturplan 2020-2023” står att läsa: ”Stärka förutsättningarna och det systematiska arbetet för att alla barn i länet ska få tillgång till kultur i skolan och på fritiden. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och skola”.

I beredande nämnd när mitt initiativ togs upp, ansåg ordförande att detta var en fråga för barn- och utbildningsnämnden. Jag påstår att när det gäller kultur hör frågan hemma i tillväxtnämnden/förvaltningen. Själva utformandet sker sedan i samverkan mellan de olika förvaltningarna”.

………………………………….

Kommunalt kulturmiljöprogram i Lindesbergs kommun:

Löa hytta – en av kulturmiljöerna i Lindesbergs kommun.

Följande effektmål eftersträvas med ett kommunalt kulturmiljöprogram, enligt tillväxtförvaltningens förstudie.

Mål 1: Våra kulturmiljöer ska vara identifierade och klassificerade (nyare kulturmiljöer inkluderade);

Mål 2: Den politiska viljeriktningen för kulturmiljöer i Lindesbergs kommun ska vara utpekad;

Mål 3: Kulturmiljöprogrammet ska bidra till kunskap och förståelse för de som ansvarar för kulturmiljöer, för att kunna skydda de värden som är värda att skydda, men även utifrån den demokratiska aspekten av kulturmiljöer;

Mål 4: Ett aktivt arbete bedrivs kring kulturturism, som visar värdet av kulturmiljöer som besöksmål och vilka samhällsekonomiska effekter de kan bidra till;

Mål 5: Kulturmiljöer är en viktig del i samhällsplaneringen och ska vara ett planeringsunderlag för samhällsutvecklingen.

Förslag till handlingsplaner för kommunens kulturarv

I februari 2016 presenterades ett förslag på handlingsplaner för kulturarvet i Lindesbergs kommun som tagit fram av Ana Durán på uppdrag av Lindesbergs kommun. I utredningen har hon inventerat de kulturmiljöer som finns i kommunen och samtalat med en rad personer både i och utanför kommunen för att skapa sig en bild av utvecklingsmöjligheterna för kulturarvet i Lindesberg.

Ana Durán summerade sina förslag i tre paket: ”De första två förslagsområdena består av konkreta steg som kommunen kan ta med de saker som jag finner mest angeläget att komma igång med. Det tredje och sista förslagsområdet gäller det mer övergripande strategiska arbetet med kulturarvet i kommunen”.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login