Beslut i Kommunstyrelsen 14 november

By on 15 november, 2017

På Kommunstyrelsens möte den 14 november behandlades frågor som till exempel bolagsbildning och genomförande av fas 1 för Vätternvattenprojektet, samt Örebroporten fastigheter AB:s fastighetsförvärv i Kulturkvarteret. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat projektet Create IT.

Örebroporten fastigheter AB:s fastighetsförvärv i Kulturkvarteret
Kommunfullmäktige godkänner att Örebroporten fastigheter AB förvärvar samtliga aktier i ett aktiebolag som per tillträdesdagen äger fastigheten Örebro Klockaregården 7, baserat på ett överenskommet värde på fastigheten om maximalt 70 000 000 kr och på övriga villkor huvudsakligen i överensstämmelse med föreslaget köpeavtal.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna att det av Örebroporten fastigheter AB förvärvade aktiebolaget fusioneras till Örebroporten fastigheter AB. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut 22 november.

Det bedöms vara en väsentlig förutsättning för genomförandet av Kulturkvarteret att Örebroporten förvärvar fastigheten Örebro Klockaregården 7, som inkluderar Riksbankshuset. Örebroporten har fört förhandlingar med nuvarande ägare till fastigheten och föreslår att fastigheten förvärvas genom köp av ett (av säljaren helägt) nybildat aktiebolag som kommer att äga fastigheten när överlåtelsen slutförs.

Bolagsbildning och genomförande av fas 1 för Vätternvattenprojektet
Det saknas idag alternativa vattentäkter till Svartån för vattenförsörjningen i Örebro kommun, vilket innebär en risk för vattenförsörjningen i kommunen. Tekniska förvaltningen har utrett olika alternativa vattentäkter och kommit till slutsatsen att vatten i första hand bör tas från Vättern i samverkan med andra kommuner. Genomförandetiden uppskattas till ca tio år. Det bedöms därför lämpligt att dela upp genomförandet i olika steg. Samverkan föreslås ske genom ett aktiebolag som kommunerna äger gemensamt.

Förstudien som Vätternvattenprojektet har tagit fram är underlag för detta förslag till beslut om gemensam bolagsbildning och genomförande av den första av tre faser i form av en tillståndsprövning och projektering (Fas 1). Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna följande punkter. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut 22 november.

 • 1. Örebro Rådhus AB förvärvar samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (ett s.k. lagerbolag) (nedan kallat ”Bolaget”) för en köpeskilling om 50 000 kronor jämte administrationsavgift.
 • 2. Örebro Rådhus AB överlåter aktier i Bolaget till Hallsberg kommun, Kumla kommun, Laxå Vatten AB och Lekebergs kommun, för en kontant köpeskilling motsvarande Örebro Rådhus AB:s anskaffningsvärde på aktierna med sådana antal och på övriga villkor som framgår av förslag till aktieöverlåtelseavtal.
 • 3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal.
 • 4. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta för att:
 1. anta föreslagen bolagsordning
 2. anta föreslaget ägardirektiv
 3. öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission av 119 500 aktier, samt att för Örebro Rådhus AB teckna 88 940 aktier för aktiens kvotvärde om 100 kronor och en överkurs med 100 kronor per aktie.
 • 5. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen och nyemissionen enligt punkt 4 ovan hos Bolagsverket.
 • 6. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 206 200 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 • 7. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 procent.
 • 8. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 50 000 kr och för tecknande av aktier enligt punkt 4 ovan om 17 788 000 kr finanserias genom att Örebro Rådhus AB upptar lån, vilket ryms inom tidigare 12 beslutad borgen för Örebro Rådhus AB.
 • 9. Örebro kommuns del av utgifterna för drift enligt preliminär kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 3 till aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna för Tekniska nämnden för 2018 och framåt.
 • 10. Låneramen för Örebro kommuns ägarandel i Bolaget fastställs till 206 200 000 kronor för perioden 2017-2019, vilket inryms i den fastställda låneramen för kommunkoncernen.
 • 11. Beslut 1-10 förutsätter att kommunfullmäktige i Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Kumla senast i december 2017 fattar beslut om förvärv av aktier i Bolaget.

Projekt Create IT
Kommunstyrelsen utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att Örebro kommun ska stötta pilotprojekt ”Create IT – Örebro” med 300 000 kr. Projektet finansieras inom ramen för Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.

Sverige är mycket framgångsrikt när det gäller tech-bolag och start-up bolag. De senaste åren har tidigare internationellt kända svenska bolag som Volvo, IKEA och H&M fått sällskap av nya tech-bolag som Spotify, SoundCloud och iZettle. Trots denna framgång är det brist på kompetens inom tech och IT sektorn. Över hälften av bolagens chefer uppger att brist på kompetens är det största hindret för deras forsknings- och utvecklingsverksamhet. Om vi ska upprätthålla innovationstakten i Sverige, är det avgörande att vi lyckas hitta en lösning på den här frågan.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login