Beslut i kommunstyrelsen.

Av på 24 april, 2013

På kommunstyrelsens möte tisdagen den 23 april behandlades frågor som hur Slottet och Svampen ska bli attraktivare inför sommaren och handlingsplan mot våld och förtryck. Nedan presenteras ett urval av de beslut som togs. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt hade möte samma dag. Protokollen är ännu inte justerade.

Riktlinjer för sociala investeringar
Kommunstyrelsen godkänner ett förslag till riktlinjer för sociala investeringar som ska gå vidare till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen begär också av kommunfullmäktige att få använda pengar som finns reserverade för sociala investeringar.

Syftet är att kunna minska utanförskapet i samhället genom att skapa en möjlighet för kommunala verksamheter och civila aktörer att söka medel till förebyggande insatser riktade till barn och unga, vuxna och äldre.

Fotbollshall i Vivalla
Kommunstyrelsen beslutade i januari bland annat att ge Västerporten Fastigheter AB i uppdrag att förbereda byggandet av en fotbollshall i Vivalla med en hyreskostnad på högst 8,4 miljoner kronor, och att utreda andra lägen för fotbollshallen. Utredningen är inte klar och ska därför redovisas för kommunstyrelsen igen den 27 augusti i stället.

Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen
Örebro Rådhus AB ägs till 100 procent av Örebro kommun. Bolaget är kommunens ägare i de dotterbolag som kommunen äger majoriteten av aktierna i samt i större intressebolag. Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i Örebrobostäder AB, Örebroporten Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB, Stadsnät i Örebro AB och Kilsbergen i Örebro AB samt 91 procent av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB. I juli 2012 köpte Örebro Rådhus AB 44,95 procent av aktierna i Örebro Läns Flygplats.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för 2012 och ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Årsredovisning för Nerikes Brandkår
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som svarar för räddningstjänsten för de åtta kommunerna Örebro, Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg och Nora. Örebro kommun stod för 49 procent, 67,3 miljoner kronor, av medlemsbidragen till kommunalförbundets verksamhet år 2012.

Kommunstyrelsen beslutar bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet och godkänna årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2012. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Örebro slott och Svampen sommaren 2013
Kommunstyrelsen uppdrar åt Comstedt & co samt Welander kultur och kommunikation att skapa aktiviteter på Örebro slott och Svampen sommaren 2013 och att ta fram ett förslag på hur Örebro slott ska göras mer attraktivt för näringsliv och besökare. Till detta anslår kommunstyrelsen 250 000 kronor.

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
Kommunstyrelsen beslutar anta Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanen tar utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tar upp förebyggande arbete, utbildning, uppmärksamhet, bemötande, särskilda insatser/samverkan och uppföljning.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in