Bidrag till framtagande av kulturmiljöprogram

By on 12 september, 2022
Kungsgatan i Lindesberg.
Bild: LindeKultur

Länsstyrelsen i Örebro län lämnar bidrag till framtagande av kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun med 50 % av de bidragsgrundande kostnaderna, dock högst 300.000 kronor med utbetalning under 2022. 

Dessa medel kommer främst användas till kulturmiljöinventering där byggnadsantikvarisk kompetens kommer att upphandlas, men även till viss del för medborgar- och politikerdialoger.

Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun beslutade  i maj 2021 att uppdra till förvaltningschefen att ta fram ett kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun

”Syftet med ett kulturmiljöprogram är att samlat identifiera och beskriva kommunens kulturmiljöer, där programmet kan fungera dels som ett konkret redskap i den enskilda planeringssituationen, dels som ett övergripande visionsdokument för kommunens viktigaste kulturhistoriska berättelser. Det anger även en riktning vad gäller tillvaratagande och utveckling av de utpekade miljöerna”, enligt Tillväxtförvaltningen som skriver vidare om vad som hänt: ”En arbetsgrupp har arbetat löpande med bland annat projektansökan till Länsstyrelsen, men också påbörjat inventeringsarbete och underlag för upphandling av kulturmiljöinventeringen”.

Länsstyrelsen meddelade i maj 2022 att de lämnar bidrag till framtagande av kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun med 50 % av de bidragsgrundande kostnaderna, dock högst 300.000 kronor med utbetalning under 2022. Dessa medel kommer främst användas till kulturmiljöinventering där byggnadsantikvarisk kompetens kommer att upphandlas, men även till viss del för medborgar- och politikerdialoger.

”På grund av att Länsstyrelsens beslut om medfinansiering kom senare än aviserat, kan tidsplanen för antagandet av kulturmiljöprogrammet komma att behöva förskjutas, beroende på tidsplanen för kulturmiljöinventeringen”, skriver Tillväxtförvaltningen.

Länsstyrelsen skriver i sin motivering till bidraget:

”Lindesbergs kommun saknar ett aktuellt kulturmiljöprogram. Frånsett riksintresseområdet i centrala Lindesberg saknas aktuella kulturmiljöinventeringar i kommunen. Det planerade arbetet fyller därför flera viktiga funktioner i det kommunala arbetet med plan- och byggprocesser i hela kommunen och kommer dessutom att utgöra underlag för vård, utveckling och förmedling av kulturmiljövärden. Projektet kommer att fylla en viktig funktion i arbetet med att stärka kulturmiljöarbetet i Lindesbergs kommun.”

Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en hållbar samhällsutveckling.

Detta bidrag medverkar till att nå de nationella kulturmiljömålen:

  • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
  • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
  • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.

Ekonomi | Kultur
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login