Byte av vatten och avloppsledningar

By on 21 oktober, 2022
Arkivbild

Byte av ledningar för att säkra vattenförsörjningen i city, som ett led i att säkra vattenförsörjningen för örebroarna beslutade idag Tekniska nämnden att föreslå en utökad budget för byte av vatten- och avloppsledningar längs sträckor där arbetet kan samordnas med andra planerade gatuarbeten.

De senaste åren har kommunen utökat budgeten för att kunna trappa upp arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar samt serviser för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

21 oktober beslutade Tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta om utökad budget för att planera och byta vatten- och avloppsledningar längs med vissa sträckor där samordning med andra projekt kan göras. På till exempel Rudbecksgatan, mellan Fabriksgatan och Rådmansgatan, planeras VA-arbetet att samordnas med bland annat arbetet med att förbättra belysningen i city och anpassa gatorna för ett snabbt och enkelt kollektivtrafiksystem med snabbussar.

Utifrån kostnadskalkylen har kostnaden ökat med dryga 30 miljoner kronor på grund av kostnadsläget i omvärlden med bland annat dyrare asfalt samt markförhållanden som gör att schaktarbetena kräver spont. Sponten gör det möjligt för trafik att passera säkert nära schaktarbetena, som tar mindre plats men kräver en mer kostsam typ av avstängning.

Genom att byta vatten-och avloppsledningarna förebygger vi återkommande dricksvattenläckor och akuta utryckningar som påverkar framkomligheten i området och leder till ökade driftkostnader. Vi minskar också risken för oplanerat avstängt dricksvatten hos närliggande fastigheter.

– Vatten- och avloppsledningarna längs Rudbecksgatan är idag i dåligt skick och har haft flera läckor som krävt akuta åtgärder. Dessutom behöver avloppsledningarna i nuvarande skick spolas kontinuerligt för att vara funktionsdugliga. Risken för en större läcka, som påverkar vattenförsörjningen för verksamheter och fastigheter, ökar ju längre tid vi väntar med att byta befintliga vatten- och avloppsledningar, säger Tove Dahlström, VA-ingenjör.

Under hösten 2021 till hösten 2022 har projektering av sträckan längs Rudbecksgatan genomförts. Det innebär bland annat att vi planerat hur arbetet ska genomföras för att minimera påverkan på trafik och verksamheter.

– Vi har till exempel tagit geotekniska prover i marken på Rudbecksgatan för att förbereda inför bytet av ledningar. Vi har också gjort flera trafiksimuleringar för att testa hur trafikflödet påverkas utifrån olika möjliga lösningar för omledning och alternativa vägar, säger Joakim Olsson, projektledare för Vatten och avlopp.

Från slutet på oktober och fram till årsskiftet sker upphandling av entreprenör med målet att teckna kontrakt innan årsskiftet.

– När vi har en entreprenör klar vet vi mer om hur och när trafik behöver ledas om via alternativa vägar. Vi har redan idag kontakt med verksamheter och fastighetsägare om hur de påverkas av byggnationen och hur vi planerar för att kunder, leveranser och annan kommunal service ska kunna nå verksamheterna i området, säger Joakim Olsson.

Fler möten med berörda längs sträckan planeras hållas under hösten. Inför byggnationen kommer även mer information om hur arbetet påverkar övriga trafikanter.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login