Central rättning av nationella prov

By on 28 januari, 2023
Arkivbild

Central rättning av nationella prov ska göra betygssättningen mer likvärdig. Regeringen vill öka likvärdigheten vid bedömning av nationella prov, motverka betygsinflation och minska lärares arbetsbörda.

Därför ger regeringen Skolverket i uppdrag att förbereda införandet av central rättning av uppsatsdelarna i digitala nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

De nationella proven ska bidra till en mer likvärdig betygssättning då provresultaten särskilt ska beaktas vid betygssättning. Det är därför viktigt att proven också bedöms likvärdigt.

– Det finns i dag stora skillnader i hur lärare bedömer de nationella proven, så ska det inte vara. Genom central rättning vill regeringen att betygssättningen ska bli mer likvärdig i hela landet, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolverket har i uppdrag att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov och bedömningsstöd i grundskolan och på gymnasial nivå samt att sträva efter att en så stor andel som möjligt av proven ska automaträttas.

Nu får Skolverket i uppdrag att även förbereda införandet av central rättning av digitala nationella prov i uppsatsdelarna i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska i årskurs 9 och i gymnasieskolan.

Med central rättning avses att de nationella proven ska bedömas av legitimerade och behöriga lärare på uppdrag av en statlig myndighet (Skolverket). Skolverket ska även analysera och redovisa om central rättning bör införas för ytterligare delar av de nationella proven, till exempel naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i årskurs 9. Denna del av uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 15 mars 2024.

I en tidigare delredovisning har Skolverket föreslagit att central rättning av prov i gymnasieskolan införs våren 2027 och av prov i årskurs 9 våren 2029. Skolverket ska analysera hur införandet kan tidigareläggas. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2023.

Sverige
Örebronyheter

Källa Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login