All posts tagged "Utbildningsdepartementet"

 • Fler böcker till förskolor och skolor

  Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker, och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor,...

  • Posted februari 22, 2024
  • 0
 • Skolmyndigheter får i uppdrag att motverka brott

  Tre skolmyndigheter får i uppdrag att motverka välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. Den organiserade brottsligheten är systemhotande och hotar det fria och öppna samhället. För att motverka välfärdsbrott vidtar regeringen åtgärder inom flera olika områden, bland...

  • Posted januari 6, 2024
  • 0
 • Stärkt skydd och stöd till våldsutsatta barn och unga

  För att stärka skyddet och stödet till barn och unga som är utsatta för våld, gör regeringen satsningar inom flera områden. Det handlar om uppdrag i myndigheternas regleringsbrev om våldsförebyggande insatser i skolan, stärka rättsväsendets kunskap om...

  • Posted januari 3, 2024
  • 0
 • Barn och elevers färdigheter ska stärkas

  Alltför många elever i Sverige saknar de grundläggande färdigheterna att läsa, skriva och räkna ordentligt. Som en av flera satsningar får Skolverket därför i uppdrag att stärka barns och elevers språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. Skolverket ska...

  • Posted december 28, 2023
  • 0
 • Elevfrånvaron ska kartläggas

  Elevfrånvaro är ett stort problem i skolan i dag, samtidigt är kunskapen om omfattningen av frånvaron bristfällig. Regeringen ger därför Skolverket i uppdrag att kartlägga elevfrånvaron. – Elever som är frånvarande från skolan löper stor risk att...

  • Posted december 22, 2023
  • 0
 • Ny utredning ska ge elever mer undervisningstid

  Ny utredning ska ge mer undervisningstid, till elever som behöver det, Allt för många elever klarar inte grundskolan med godkända betyg, och stöd sätts ofta in alldeles för sent. Skolorna behöver därför få bättre förutsättningar att kunna...

  • Posted december 20, 2023
  • 0
 • Nya ämnesplaner för gymnasieskolan med fokus på ämneskunskaper

  Från höstterminen 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan, och inom komvux på gymnasial nivå. Regeringen har därför beslutat om nya ämnesplaner, för de gymnasiegemensamma ämnena. Utöver att ämnesplanerna har anpassats för ämnesbetyg har ämnesinnehållet setts över. En av...

  • Posted december 13, 2023
  • 0
 • Yrkeshögskolans utbildningsutbud kan behöva anpassas

  Yrkeshögskolan är viktig för att möta de stora kompetensbehoven i hela Sverige, regeringen ger därför Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att analysera och redovisa hur yrkeshögskolans utbildningsutbud kan behöva anpassas på längre sikt. Detta  med anledning...

  • Posted december 11, 2023
  • 0
 • CSN ska vidta åtgärder för att minska risken

  CSN ska vidta åtgärder för att minska risken, för felaktiga utbetalningar vid utlandsstudier. Regeringen har beslutat att ge Centrala studiestödsnämnden (CSN) i uppdrag att se över vilka åtgärder, som kan vidtas inom ramen för gällande bestämmelser. Detta...

  • Posted december 8, 2023
  • 0
 • Nytt system för skolans finansiering ska införas

  I dag finns det tydliga brister i hur resurser fördelas till fristående skolor, samtidigt som det är för stora skillnader i hur mycket olika kommuner satsar på skolan. Det menar regeringen, som nu tillsätter en utredning för...

  • Posted november 3, 2023
  • 0