Elever ska få mer likvärdigt stöd

By on 23 april, 2024
Arkivbild

Elever med mer omfattande behov av särskilt stöd, ska få mer likvärdigt stöd. Systemet med tilläggsbelopp ska bli mer likvärdigt, rättvist och rättssäkert över hela landet, så att barn och elever kan få det stöd de behöver.

Dagens regelverk är för otydligt och tillämpas på olika sätt.

Barn och elever med ett omfattande behov av särskilt stöd som får sin utbildning i en fristående skola har rätt till ett så kallat tilläggsbelopp, en extra summa pengar utöver det grundbelopp som kommunen betalar ut till skolan. Tilläggsbeloppet är individuellt och bestäms utifrån barnets eller elevens behov.

Dagens regelverk har dock stora brister som riskerar att gå ut över barnen och eleverna. Bedömningen av rätten till tilläggsbelopp och beloppets storlek varierar mycket mellan kommunerna. Dessutom är ansökningsprocessen ofta komplicerad och administrationskrävande.

– Det finns alldeles för många exempel på elever och vårdnadshavare som får kämpa och strida för rätten till rätt stöd i skolan. Regeringens förändringar av regelverket är en viktig pusselbit för att systemet med tilläggsbelopp ska bli mer likvärdigt och rättvist över hela landet så att barn och elever kan få det stöd de behöver och har rätt till, säger skolminister Lotta Edholm.

Beslutet innebär också att Skolverket får meddela ytterligare föreskrifter som bland annat förtydligar ansökningsprocessen för tilläggsbelopp, vilket kan förenkla administrationen för både kommunerna och de fristående skolorna.

Det förtydligade regelverket bedöms inte minst kunna bidra till ökad förutsägbarhet för de många fristående resursskolorna, som är helt inriktade på elever i behov av särskilt stöd. Parallellt utreds frågan om finansiering av resursskolor i Utredningen om en nationell skolpengsnorm för ökad likvärdighet (U 2023:05), för att skapa en långsiktig finansiering av resursskolorna.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2024 och kan börja tillämpas från höstterminen 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login