All posts tagged "Utbildningsdepartementet"

 • Regeringen satsar 873 miljoner på fortbildning

  Regeringen satsar 873 miljoner på fortbildning för bredare och djupare lärarkompetens, bristen på förskollärare och lärare i svensk förskola och skola är ett stort problem och fortbildning är en av flera viktiga åtgärder för att komma till...

  • Posted mars 24, 2023
  • 0
 • Flera förändringar föreslås för gymnasieutbildningarna

  Matematikämnet ska anpassas så att fler väljer att fördjupa sig, ett nationellt frisör- och stylistprogram ska införas och naturkunskap ska ingå i teknikprogrammet, det är några av de förslag för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som regeringen lägger fram...

  • Posted mars 21, 2023
  • 0
 • Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

  Nära 1,4 miljoner människor i Sverige bor i utanförskapsområden, som karaktäriseras av att en större andel av befolkningen är arbetslösa, har låg ekonomisk standard och låg utbildningsnivå jämfört med rikssnittet. För att motverka utanförskapet och dess effekter...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Satsning på akutskolor och ökad tillgång till speciallärare

  Regeringen har beslutat om en ny statsbidragsförordning, bidrag enligt förordningen ska gå till personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan. Syftet är bland annat att öka tryggheten och studieron i skolan och stärka arbetet med stöd och anpassningar...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Skolverket ska kartlägga brottsförebyggande arbete i ett nordiskt perspektiv

  För att vända den negativa brottsutvecklingen måste de förebyggande insatserna bedrivas lika systematiskt som de brottsbekämpande, regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att kartlägga vilken roll skolan har i det brottsförebyggande arbetet i Sverige samt hur motsvarande...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Uppdrag till Skolverket för mer rättvisande betyg

  Regeringen har gett Skolverket ett uppdrag kopplat till myndighetens pågående arbete, med att ta fram föreskrifter om hur det systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet ska bedrivas. Syftet är att stärka skolornas arbete med att sätta rättvisande betyg som...

  • Posted mars 13, 2023
  • 0
 • Statsbidrag anpassas för att möta förskolors lokala behov

  Regeringen ändrar bestämmelser för statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan, bidraget som kan användas till att minska barngruppernas storlek ska också kunna användas till att anställa mer personal eller till kompetensutveckling för personal. Syftet är att bidraget...

  • Posted mars 7, 2023
  • 0
 • Regeringen vill öka insynen i fristående skolor

  Regeringen ger den sittande Skolinformationsutredningen i uppdrag att utreda hur en insynsprincip kan införas, samtidigt som utredningen fortsatt ska analysera för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen i fristående förskolor, skolor och fritidshem. – För att komma...

  • Posted mars 6, 2023
  • 0
 • Möjligt för skolor att söka bidrag för fler läroböcker

  Det finns i dag stora skillnader mellan skolor när det gäller tillgången till läromedel, regeringen har därför avsatt 685 miljoner kronor i statsbidrag för att skolhuvudmän ska kunna köpa in mer läroböcker och lärarhandledningar. Syftet är att...

  • Posted mars 3, 2023
  • 0
 • Brottsförebyggande arbete på skolor

  Regeringen vill tydliggöra skolornas roll i det brottsförebyggande arbetet, idag är skolan en vanlig brottsplats när barn och unga utsätts för brott. För att skapa en mer trygg och säker skolmiljö beslutar regeringen att utreda hur skolornas...

  • Posted februari 10, 2023
  • 0