All posts tagged "Utbildningsdepartementet"

 • Elever i låg- och mellanstadiet ska erbjudas lovskola

  Regeringen vill att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan, därför gör regeringen det möjligt för skolor att erbjuda elever i låg- och mellanstadiet undervisning under skollov. På lovskolan får elever mer tid och...

  • Posted februari 9, 2023
  • 0
 • Central rättning av nationella prov

  Central rättning av nationella prov ska göra betygssättningen mer likvärdig. Regeringen vill öka likvärdigheten vid bedömning av nationella prov, motverka betygsinflation och minska lärares arbetsbörda. Därför ger regeringen Skolverket i uppdrag att förbereda införandet av central rättning av...

  • Posted januari 28, 2023
  • 0
 • Regeringen stärker arbetet mot antisemitism

  Det finns ett behov av ökad kunskap och bättre verktyg för att motverka antisemitism och dess olika uttryck, inte minst inom skolan. Regeringen avser därför att besluta att Forum för levande historia får ytterligare medel för sitt...

  • Posted januari 25, 2023
  • 0
 • Regeringen satsar på effektivare utbildningsvägar

  Regeringen satsar på effektivare utbildningsvägar till läraryrket och stärkt kvalitet av VFU, i regleringsbrev för universitet och högskolor 2023 förstärker regeringen resurser till övningsskolor inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt medel för samordning av ny kort kompletterande pedagogisk utbildning...

  • Posted januari 16, 2023
  • 0
 • Höjd avgift för att söka tillstånd

  Höjd avgift för att söka tillstånd att starta fristående skola, enskilda huvudmän som vill starta en fristående skola behöver ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen. För att denna prövning ska vara kostnadsneutral för staten beslutar nu regeringen att...

  • Posted november 24, 2022
  • 0
 • Utländskt ägande inom skolan kartläggs

  FOI ska kartlägga utländskt ägande inom skolan. Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att kartlägga dels utländskt ägande och investeringar i utbildningsväsendet, dels utländska investeringar inom folkbildningen. Studien ska belysa risker och bidra till ökad kunskap om...

  • Posted augusti 19, 2022
  • 0
 • Regeringen vill stoppa etablering av fristående skolor

  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning införs, det föreslås även att befintliga fristående verksamheter inte får inte utöka verksamheten med konfessionell inriktning. – Vi ska ta...

  • Posted juli 16, 2022
  • 0
 • ESV vill delvis justera förslagen för den långsiktiga styrningen av högskolan

  Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Utbildningsdepartementets remiss En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). ESV anser att det finns många goda intentioner i utredningens förslag, men att flera förslag inte är tillräckligt förankrade i...

  • Posted juli 27, 2019
  • 0
 • 600 barn med NPF lämnar sina berättelser till regeringen

  Idag den 18 augusti lämnar Hjärnfonden över 600 barns och föräldrars önskemål på en bättre skolmiljö till Utbildningsdepartementet, uppropet som har fått ett stort gensvar visar exempel på anpassningar skolan kan göra för att elever med neuropsykiatriska...

  • Posted augusti 18, 2017
  • 0