Dags för tydliga regler för elsparkcyklar

By on 25 april, 2022
Arkivbild

Elsparkcyklarna väcker starka känslor och är ett såväl populärt som omdebatterat fordon. Tydliga regler behövs för att samspelet med andra fordon och gångtrafikanter ska fungera bättre.

Elsparkcyklar har på bara fem år gått från att vara ett marginellt fenomen till att vara ett vanligt inslag i den svenska stadsbilden. Samtidigt tyder den alltjämt höga efterfrågan på att elsparkcykeln är här för att stanna.

– Elsparkcyklarna kompletterar andra fordonsslag och har förbättrat mobiliteten. Inte minst ungdomar har fått större möjligheter att ta sig fram i städerna. Samtidigt har det uppstått problem på många håll, vilket är förväntat med tanke på att regleringen är otydlig, förarnormerna outvecklade och marknaden omogen, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Många kommuner har redan agerat i syfte att begränsa användningen av elsparkcyklar. Stockholms stad har infört ett tak för antalet fordon och parkeringsförbud i delar av staden. Regeringen följer nu efter och har remitterat förslag om parkeringsförbud av elsparkcyklar på gång- och cykelbanor.

– Olämplig parkering av elsparkcyklar har tyvärr blivit ett utbrett problem i många städer. Det påverkat trafiksäkerheten negativt och har orsakat allvarliga olyckor. Vi är positiva till den föreslagna regleringen där elsparkcyklar förbjuds att parkera på gång- eller cykelbana, annat än vid uppställningsplatser avsedda för cyklar. Detta skulle minska skadorna utan att i onödigt hög grad inskränka den flexibilitet och mobilitet som elsparkcykelsanvändningen har kommit att medföra.

Även förbud mot att framföra elsparkcyklar på gångbana har utretts, liksom förbud mot att åka i bilarnas körbana om cykelväg finns. Detta som en följd av att antalet olyckor med elsparkcyklar har mångdubblats på senare år. Med tydligare regler förväntas elsparkcykelanvändningen bli säkrare och fungera bättre med övriga fordonsslag.

– Vi välkomnar tydligare regler för elsparkcyklarna. Det är viktigt att alla fordonsslag kan samsas om gatuutrymmet.

Samtidigt finns flera försvårande faktorer. Dels finns ett tudelat ansvar mellan förare och företagen som äger fordonen. Dels är elsparkcykeln ett nytt fenomen som i hög grad används av ungdomar. Detta gör att normerna kring hur man beter sig i trafiken inte är lika etablerade som för andra fordon. Därför krävs, utöver tydligare regler, också bättre information i skolorna och från myndigheter.

– Tyvärr tas inte riskerna på tillräckligt allvar. Förare av elsparkcyklar är helt oskyddade vid eventuella olyckor och riskerar allvarliga skador. Mobilanvändning och onykterhet på elsparkcyklar är tyvärr inte ovanligt och orsakar allvarliga skador, särskilt eftersom hjälmanvändningen är låg. Våra undersökningar visar dessutom att elsparkcyklister är sämst på att stanna vid rött, säger Tony Gunnarsson.

Sverige
Örebronyheter

Källa: M Sverige

You must be logged in to post a comment Login