Därför överklagar vi rivningsbeslutet

By on 26 februari, 2023
Foto: LindeKultur

”Rivningsbeslutet strider mot lagen! Har ledamöterna i bygg- och miljönämnden hört talas om Plan- och bygglagen, PBL?” Det skriver Lindesbergs Hembygdsförening som anser att bygg- och miljönämndens beslut från den 10 februari 2023 grundas på helt ovidkommande resonemang och att beslutet strider mot Plan- och bygglagens bestämmelser: ”Därför kommer vi att överklaga beslutet.”

Så här skriver Lindesbergs Hembygdsförening:

”Rivningsbeslutet strider mot lagen! Har ledamöterna i bygg- och miljönämnden hört talas om Plan- och bygglagen, PBL?

Frågan är i högsta grad befogad sedan nämnden nyligen beslutat ge rivningslov för flera fastigheter i kvarteret Bromsen, däribland Michelsonska huset (Folkes Foto). Beslutet fattades trots att en rivning troligen strider mot bestämmelserna i PBL och trots att Lindesbergs kommuns egna tjänstemän yrkat på avslag.

Enligt kapitel 9 i Plan- och bygglagen (paragraf 34) kan rivningslov beviljas om byggnaden inte ”bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde”. Kommunen måste alltså göra en ordentlig utredning av det kulturhistoriska värdet, såväl av byggnaden som kvarterets bebyggelse, innan man kan ta ställning till ett eventuellt rivningslov.

Inför nämndens sammanträde gjorde kommunens bebyggelseantikvarie en 42-sidig kulturmiljöanalys av kvarteret Bromsen och särskilt de tre fastigheterna i hörnet av Kristinavägen-Smedjegatan. Denna analys konstaterade att åtminstone Michelsonska huset och Janssonska gården är särskilt värdefulla byggnader. Slutsatsen blev att dessa byggnader inte kan rivas, utan att de istället ska underhållas och bevaras för framtiden. Även stadsarkitekten har tidigare motsatt sig en rivning.

Trots den synnerligen detaljerade kulturanalysen beslutade alltså bygg- och miljönämnden att bevilja rivningslov. Som motivering anges att Michelsonska huset är i så dåligt skick att en renovering skulle bli alltför dyr för fastighetsägaren. Nämnden anser alltså det viktigare att fastighetsägaren sparar en del pengar än att särskilt värdefull kulturmiljö bevaras till framtida generationer!

Fastighetsägarens renoveringskostnader bör rimligtvis vara en helt ovidkommande fråga för bygg- och miljönämnden, och det är högst förvånande att nämnden använder ett sådant argument. En av nämndens ledamöter, den erfarna politikern Susanne Grundström från Hällefors, reserverade sig också mot beslutet av denna anledning.

Rivningsbeslutet i bygg- och miljönämnden hade varit någorlunda logiskt om det fanns ett väsentligt samhällsintresse av nya bostäder, affärslokaler och hotell i just detta kvarter. Men detta hävdar nämnden klokt nog inte, eftersom ett sådant argument skulle vara löjeväckande. Fler affärslokaler behövs inte i en stad som redan har ett 20-tal butikslokaler som antingen är tomma eller hyrs ut på korttidskontrakt.

Nya bostäder byggs hela tiden av både det kommunala bostadsföretaget Libo och andra fastighets-bolag. Just nu byggs till exempel gamla Kristinaskolan om till lägenheter. Det är klart att Lindesberg på sikt behöver fler bostäder i centrum, men det finns andra platser som är betydligt lämpligare för detta än kvarteret Bromsen. De nu rivningsaktuella byggnaderna kan självklart renoveras och inredas till bostäder utan att först behöva rivas.

I beslutsprotokollet påstår nämnden också att Lindesbergs centrum bör ”förtätas” och att en rivning av fastigheterna i kvarteret Bromsen är den klimatmässigt bästa lösningen. Jojo, det gäller att vara påhittig när argumenten brister!

Det är sant att Michelsonska huset har fått förfalla under flera år, men att byggnaden skulle vara rivningsfärdig är en grov överdrift. I likhet med många andra hus från samma tidsperiod är det välbyggt. Michelsonska huset borde därför kunna renoveras och bevaras till eftervärlden, om bara viljan finns.

Man kan dra historiska paralleller till rivningsraseriet i början av 1970-talet, då Lindesbergs kommun ville riva tre ”saneringsobjekt” som man ägde, nämligen Blombergska gården, Göranssonska gården och Bryggargården. Samtliga dessa tre byggnader påstods vara bortom räddning, men sedan de blivit sålda till privatpersoner har de renoverats och tillhör idag några av stadens kulturhistoriska pärlor.

Lindesbergs Hembygdsförening anser sammanfattningsvis att bygg- och miljönämndens beslut från den 10 februari 2023 grundas på helt ovidkommande resonemang och att beslutet strider mot Plan- och bygglagens bestämmelser.

Vi kommer därför att överklaga beslutet.”

Lindesbergs Hembygdsförening.

Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login