Effektivare och tryggare domstolsprocess för brottsoffer och vittnen

By on 1 juli, 2024
Arkivbild

Utredningen om ”Anonyma vittnen” har i dag överlämnat sitt slutbetänkande ”En mer rättssäker och effektiv domstolsprocess” till justitieminister Gunnar Strömmer. Utredningen lämnar förslag på hur domstolsprocessen kan bli effektivare och tryggare för brottsoffer, vittnen och andra som deltar i en rättegång.

Regeringen arbetar hårt för att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten och återupprätta tryggheten i Sverige. En avgörande del är att människor vågar samarbeta med de brottsutredande myndigheterna. Men på grund av rädsla för hot och våld är det många som inte vågar vittna eller överhuvudtaget prata med rättsväsendet.

Detta riskerar att leda till att många brott aldrig blir uppklarade och att brottsoffer aldrig får upprättelse, därmed äventyras tilliten för rättsstaten och i förlängningen demokratin.

Utredningen om ”Anonyma vittnen” lämnade sitt delbetänkande med förslag till en reglering om anonyma vittnen i brottmål i oktober 2023. I samma utredning ingick även bland annat att analysera tillämpningen av kronvittnessystemet, och möjligheten att kunna använda tidiga förhör som bevis i domstol samt att föreslå stärkt sekretess i domstol för uppgifter i förundersökningsprotokollet. 

Nu har utredningen redovisat sina slutsatser och förslag i dessa delar, och överlämnat slutbetänkandet En mer rättssäker och effektiv domstolsprocess.

– Jag välkomnar utredningens förslag, som vi nu kommer att skicka ut på remiss. Det är viktigt att göra processen i domstol tryggare och effektivare för brottsoffer, vittnen och andra. Det är också centralt att förbättra möjligheterna att få fram bevisning som håller vid prövningen i domstol, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Utredningen konstaterar bland annat att

  • nuvarande reglering om strafflindring för den som lämnar uppgifter som är av betydelse för utredningen av någon annans brott kan bli mer effektiv om den tillämpas fullt ut,
  • vittnesattester bör tillåtas som bevis i rättegången i större utsträckning,
  • förhör under förundersökningen bör i större utsträckning dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning, och
  • sekretess för uppgifter i förundersökningsprotokoll bör som huvudregel fortsätta att gälla både hos de brottsbekämpande myndigheterna och i domstol fram till avgörandet i första instans.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login