Fem tips på tillitsbaserat ledarskap i praktiken

By on 30 oktober, 2022
Arkivbild

Hur kan du som chef navigera genom den tillitsbaserade styrningen för att skapa de absolut bästa förutsättningarna på din arbetsplats? Utbildningsföretaget Framfot bjuder på 5 tips på hur du kan arbeta proaktivt och strukturerat med det tillitsbaserade ledarskapet.

Skiftet från New Public Managment till Tillitsbaserad styrning är den största reformen sedan 1990-talet. Att genomgå ett skifte eller en förändring är inte lätt. I en organisation är det många röster som vill komma till tals och med en grundidé som går ut på att bygga tillitsfulla relationer blir det extra viktigt för dig som ledare att införliva det i förändringsprocessen.

Forskning visar att högre chefer omfamnar den nya styrningen medan enhetschefer i större utsträckning känner sig kluvna och förvirrade i sin roll. Hur kan det komma sig? En studie från 2021 visar även att själva definitionen av tillit skiljer sig åt mellan olika chefer. För en chef handlar det om att ha en positiv inställning till att personer agerar tillitsfullt: Medan en annan menar att det snarare handlar om att bevisa sig för att förtjäna tillit. Med så olika uppfattningar är det inte konstigt att det kan uppstå missar i kommunikationen.

Likaså finns det fall där medarbetare har känt sig så pass exkluderade att de ifrågasatt tilliten i processen, redan innan själva implementeringen. Eller vad sägs om chefen som gömde sig bakom den nya tillitsbaserade policyn när en kollega stal och fick arbeta kvar. Eller där nyanställd personal förväntades hämta egen kunskap kring sin nya position för att chefen litar till deras profession och personalen kände sig övergiven.

Det är tydligt att svenska chefer behöver stöttning i sin nya roll. Därför har vi sammanställt fem tips på hur du som chef med små medel kan tänka kring ett mer tillitsbaserat ledarskap.

Vad innebär tillit?

En viktig fråga att börja med kan vara hur du själv och andra i verksamheten ser på ordet tillit. Vad innebär det? Finns det någon skillnad i privata sammanhang kontra på arbetet? Att prata öppet om hur olika människor ser på tillit är en möjlighet för dig att lära känna dina medarbetare och att involvera dem i processen så tidigt som möjligt. Uppgiften är avgränsad och konkret men en bra start för att skapa samsyn kring det mest fundamentala begreppet i styrningsmodellen.

….

Ställ rätt frågor!

Särskilt viktig framhålls kommunikation och närvaro i det tillitsbaserade ledarskapet. Som chef har du oftast flera medarbetare att stämma av med och intentionen att bygga bra relationer har nog alltid funnits där – men har tiden? Tidsbrist är ett återkommande hinder men i stället för att jaga mer tid, ställ bättre frågor. Byt från ”hur går det med allt?” till mera specifika frågor som om introduktionen gav de svar den nyanställda behöver eller om det finns några hinder som du kan hjälpa till med. Det är även ett bra tillfälle att ta temperaturen på din insats som ledare ”vad tyckte du om min feedback på senaste rapporten? Var den för detaljerade eller saknade du något?”

….

Sätt gränser

Enligt Tillitsdelegationen innebär det tillitsbaserade ledarskapet att ha överseende med mindre misstag men agera på allvarliga förseelser. Vart går den gränsen i din verksamhet? När upplever du som ledare att gränsen är nådd och överensstämmer den bilden med vad dina medarbetare tycker? Och ytterst, vad säger lagen? Genom att upprätta ett gemensamt ramverk blir det tydligare för alla i verksamheten vad som är vad. Är det okej att stjäla en penna? Men inte okej att förskingra 2000 kronor ur dagskassan? Och vilka konsekvenser får ett sådant beteende? Sätt gränser INNAN något inträffar, så kan du luta dig mot ett förankrat underlag i ditt beslutsfattande.

….

Lär dig hålla svåra samtal

Det är lätt att tro att människor i vår omgivning vet mer än de gör. På arbetsplatser är det inte helt ovanligt med en attityd av ”chefen vet men gör inget åt det”. Att medvetandegöra saker som inte står rätt till är ett delat ansvar där den som vet berättar för den som kan göra något åt saken. Din roll som chef börjar med att lära dina medarbetare att hålla svåra samtal med dig. Skapa en kultur som lyfter små saker tidigt i stället för stora saker för sent. Du bygger tillit i relationen genom att hörsamma och agera samtidigt som du bidrar till ett bättre arbetsklimat.

….

Uppmuntra till att expandera sociala nätverk

Samverkan över avdelnings- och verksamhetsgränser är ett slagord inom tillitsbaserad styrning. Som ett led i detta, uppmuntra dina medarbetare att söka sig utanför sitt vanliga nätverk. Många har en tendens att umgås med en utvald grupp människor på arbetet. Men genom att söka sig utanför den gruppen, över avdelningsgränser kan vi bygga relationer utanför en faktisk arbetssituation. Vilket i sin tur gör det lättare för oss att aktivt söka samverkan.

Tillit i sig förändrar inte resultatet om det inte finns resurser för en fungerande arbetsmiljö. Men oavsett styrningsfilosofi är det tydligt att ledarskap fyller en allt viktigare funktion på våra arbetsplatser. Därtill behöver vi veta hur vi på bästa sätt kan träna ledare av idag för att klara den komplexa verklighet vi lever i. 

Sverige
Örebronyheter

Källa Framfot

You must be logged in to post a comment Login