Flest tror på stillastående bostadspriser

By on 4 december, 2023

Optimismen om bostadsprisernas utveckling ökade något mellan årets tredje och fjärde kvartal, sett till skillnaden mellan hur många som tror på stigande respektive fallande bostadspriser på ett års sikt. 34 procent tror på stigande priser och 20 procent på fallande priser.

Störst andel av de svarande tror dock på stillastående priser, vilket 37 procent gör. Resterande andel svarar ”vet ej”, vilket är en minskning från tidigare kvartal. Om elpriserna stiger tror 78 procent att det kan påverka bostadspriserna negativt, varav knappt 1/3 av dessa tror i hög grad.

Detta visar SBAB:s mätning av drygt 1000 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) för årets fjärde kvartal.

Fortsatt fler som tror på stigande än fallande priser – men flest tror på stillastående priser under det kommande året
SBAB har, via Kantar Insight, frågat drygt 1000 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver. Undersökningen genomfördes 20–22 november. Indextalet HPE som fångar prisförväntningarna på ett års sikt är positivt, viket visar att det är fler som tror på stigande snarare än sjunkande bostadspriser.

34 procent av de svarande tror på stigande priser medan 20 procent tror på fallande. Störst andel 37 procent, tror dock att priserna kommer att stå stilla. Bland de som tror på stigande priser hänvisar 53 procent till ett högt efterfrågetryck som orsak till detta medan 38 procent anger sjunkande bostadsräntor, det senare en betydligt större andel jämfört med föregående kvartal.

Bland de som i stället tror på fallande priser, anger hela 68 procent stigande räntor som huvudsakligt skäl för detta.

– Bostadsägarna har fortsatt en rätt splittrad bild av prisernas utveckling framöver och även vad som kommer att driva priserna framöver, framför allt vad gäller utvecklingen av bolåneräntorna. Jag tänker att det nog speglar att det finns en kvarvarande osäkerhet om både inflationen och ränteutvecklingen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Samtidigt som det är en betydligt större andel som tror på stigande än fallande priser, tror störst andel på stillaståendepriser på ett års sikt. Vi själva spår att bostadspriserna kommer att öka med måttliga 2 procent nästa år, bedömt utifrån en skattning hur priserna historiskt har varierat med bolåneräntorna och hushållens inkomster och givet vår prognos för dessa variabler. De tillfrågade bostadsägarnas sammantagna svar stämmer i grova drag ganska väl in med den prognosen, säger Robert Boije.

En klar majoritet tror på stigande priser på tre års sikt

På tre års sikt är det 59 procent som tror på stigande priser. 51 procent tror på en ökning på upp till 10 procent. 8 procent tror på en större prisökning på samma horisont. 7 procent tror i stället på fallande priser.

– Bostadspriserna stiger vanligtvis nominellt över tiden i takt med stigande hushållsinkomster. Sedan kan förändringar i ränteläget ge större variationer kring trenden. Givet vår nuvarande bolåneprognos, där bolåneräntorna väntas börja sjunka framåt sommaren nästa år, uppskattar vi att priserna kan komma att stiga med 12–13 procent sammanlagt kommande tre år. Hushållens sammantagna förväntansbild ser ut att ligga lite i underkant av den prognosen, säger Robert Boije.

Tro på negativ prispåverkan till följd av stigande elpriser

78 procent av de svarande bedömer att bostadspriserna skulle påverkas negativt om elpriserna skulle stiga markant (se tabell 2). 24 procent svarar att de tror att priserna då kommer att påverkas i hög grad och 54 procent i mindre grad. 8 procent tror inte på någon påverkan alls på bostadspriserna om elpriserna skulle stiga markant. Resterande svarar att de inte vet. 

– En stor majoritet av de svarande tror att bostadspriserna skulle påverkas negativt i händelse av markant stigande elpriser. Samtidigt är bilden splittrad om graden av påverkan. Troligen speglar det att de svaranden bor i bostäder som i olika grad är beroende av el för framför allt uppvärmning. Vi har själva i en tidigare studie, utifrån en i forskningen vanligen använd modell, bedömt att prispåverkan kan bli rätt stor för hus som är helt beroende av el för uppvärmning, säger Robert Boije.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: SBAB
Om granskningen:
Undersökningen genomfördes den 20–22 november av Kantar Insights på uppdrag av SBAB. Undersökningen genomfördes online via Kantar Medias Sifopanel. Drygt 1000 individer (alla bostadsägare) mellan 18–79 år har svarat på frågorna. Sifopanelen består av slumpmässigt rekryterade individer från ett riksrepresentativt urval avseende kön, ålder och region. Det finns ingen möjlighet att själv gå med i Sifopanelen. De som deltagit i undersökningen har blivit slumpmässigt utvalda.

You must be logged in to post a comment Login